BOUŠKOVÁ, J. Bydlení v soudobém městě - architektonicko urbanistická studie využití Kohnovy cihelny v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopáčik, Gabriel

Areál bývalé Kohnovy cihelny leží blízko přírody a přesto ve městě, není determinován okolním architektonicko urbanistickým tvaroslovím, je proto vhodným místem pro hledání jak nových forem odrážející měnící se sociálně ekonomické podmínky tak pro experimenty z výtvarně estetického hlediska. Návrh bc. Bouškové navazuje na předdiplomní širší urbanistickou studii. Odvážný a umělecky kreativní koncept dlouhých trojúhelníkových domů kolem úzkých uliček autorka přetavila do reálného dispozičního, konstrukčně technologického a architektonického řešení, které je podloženo odpovídající dokumentací. Z předchozích ateliérových projektů vím, že síla autorčina talentu je právě v architektonické kreativně a dispozičním detailu. Škoda, že finální diplomní práce pro příliš tmavé barevné pojetí exteriérových vizualizací nedává tomuto rysu plně vyznít. Bakalářka se jeví jako vyzrálá projektantka schopná uplatnění v architektonických kancelářích.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 Diplomantka pracovala systematicky a průběžně během celého studia. Kreativní řešení se opírá o řadu dílčích technických podkladů a odborných konzultací, kterými dokázala eliminovat potenciální riziková místa svého návrhu.
Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Sátora, Josef

Práce je až na malé nedostatky kvalitní, diplomantka je schopna uplatnit se v oblasti architektonického a urbanistického projektování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Návrhovou zásadou urbanistické koncepce je lineární řazení bloků domů orientovaných pultovými střechami k jihozápadu. Autorka si vytkla cíl – podpořit udržitelný rozvoj na místě s vysokou ekologickou zátěží. Celkové urbanistické řešení dokládá na schématických situacích a hmotových vizualizacích z různých stanovišť Dle mého soudu je tato část až příliš široká a opakující se. Stejným způsobem dokládá i blok, podrobně architektonicky rozpracovávaný.
Architektonické řešení B Architektonický výraz domů ovlivňují ekologické aspekty (např. sklon pultové střechy). Dispozice jsou přehledné s podrobnými legendami místností každého bytu. Lamelová fasáda až příliš zjednodušuje výraz domu, antracitová barva pláště objektů nepůsobí optimisticky.
Provozní řešení A Ve venkovním prostoru kolem obslužné komunikace je pouze několik stání pro vozidla, která pro běžný provoz (např. návštěvy) nedostačují. Parkování pod objektem je zakladačové, kapacitu parkovišť sice zdvojnásobí, ale jsou nákladné. Invalidní parkoviště nejsou značena.
Technicko konstrukční řešení A Konstrukční řešení (kombinovaný ŽB skelet se stěnovým systémem a střešní konstrukcí), je podrobně popsán v grafických přílohách. Totéž se týkái pasivní rekuperace. Definován je rovněž fasádní systém.
Formální úroveň B Grafické zpracování je na dobré úrovni
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 51077