KLEDUS, E. Revize pohonu pásového dopravníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselka, František

Bakalářská práce je věnována problematice revizí elektrických zařízení obecně, se zaměřením na revizi pohonu pásového dopravníku a zpracování doporučení na eliminaci existujících problémů. Prakticky je rozdělena do 9 kapitol. Vyznačuje se přijatelnou stylistikou a dobrou grafickou úpravou. Zadání bakalářské práce bylo ve všech bodech splněno, i když v případě některých kapitol mohl student vyvinout větší úsilí při jejich zpracovávání. Student se v práci zabývá problematikou provádění revize elektrických zařízení v praxi. V tomto případě využil dílčí poznatky, zkušenosti získané z výuky a ČSN. Projevil schopnosti k samostatné práci. Znalosti z některých oblastí si doplnil samostudiem. Při zpracovávání své bakalářské práce postupoval student samostatně, se zájmem a dílčími znalostmi této problematiky. I přes jisté dílčí studijní problémy se problematice věnoval průběžně a a zadané úkoly většinou plnil. Vhodným způsobem aplikoval získané znalosti a dovednosti i z doposud absolvovaných odborných předmětů. Při jejím zpracovávání se také seznámil s nejmodernější měřicí technikou, která se při provádění takových měření používá. Své dosavadní znalosti si doplnil samostudiem problematiky kluzného kontaktu. Navrhl a následně se i podílel na výrobě přípravků k eliminaci elektrostatických nábojů různé koncepce. Tím připravil pohon dopravníku k provozním zkouškám. Získané výsledky a poznatky z tohoto prostředí bude možno využít při výuce laboratorních cvičení v předmětu BIRC. V této souvislosti bych chtěl vysoce ocenit i aktivní a vstřícný přístup pracovníků FEKT VUT v Brně za poskytnutí dílčích podkladových materiálů a měřicích přístrojů.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Hájek, Vítězslav

Téma bakalářské práce je revize pohonu pásového dopravníku. Obsahuje popis pásového pohonu, jeho rozdělení a možné poruchy. Rovněž obsahuje výsledky provedené revize. Zabývá se vznikem statického náboje a jeho eliminaci. Bakalářská práce rovněž obsahuje měření a zkoušky provedené na pohonu dopravníku. Revize takového zařízení se řídí zákonem a vládními vyhláškami. Tyto právní akty neznám, proto se postupem a úskalími revize nebudu zabývat. V dalších kapitolách se student zabývá konstrukcí pásového dopravníku, jeho pohonem a řízením, dále uvádí některé poruchy, Pokud jde o řízení, pak jedním z problémů je rozběh zařízení - jako u všech asynchronních motorů. Jedním z často používaných způsobů je použití přepínače Y-D. V bakalářské práci nejsou další podrobnosti, takže při obhajobě by bylo vhodné se o tom zmínit. Přitom dojde ke snížení momentu - proč a o kolik? rovněž by bylo vhodné porovnat uvedený způsob s některým dalším. Předmětem práce je i návrh nového kluzného kontaktu. Součástí práce je i měření na zařízení. Bakalářská práce studenta Erika Kleduse je zpracována pečlivě a odpovědně. Splňuje zadání v celém rozsahu, takže ji lze doporučit k obhajobě. Textová a grafická úprava je na dobré úrovni.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 120271