VALČÁK, R. Síťové útoky na operační systém Linux [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Pelka, Tomáš

Zpracování teoretické části práce je zvládnuto poměrně dobře. Praktická část práce není zcela dotažena do zdárného konce. Nejsou vyvozeny očekávané hlubší závěry související s nastolenou problematikou. Student v průběhu zpracování práce neprojevoval příliš velký zájem a konzultoval své výsledky velmi sporadicky a to až před odevzdáním práce. Po formální stránce je práce zpracována spíše průměrně. Navíc student nedostatečně pružně reagoval na výtky vedoucího bakalářeké práce. Navrhuji hodnocení C/70.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 35/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 12/20
Formální zpracování práce D 13/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Janovič, Filip

Student ve své práci opisuje rúzné druhy útoku na linuxové servery. Jedna se spíše o pojednání známých faktú nejznámejších útokú. Vlastní práce spočívá v krátkem teste útoku a v krátkem popise. Úkol považuji za splnený částečne, doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání D 12/20
Odborná úroveň práce E 25/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 14175