URÍČA, J. Chyby měření difúze pro MRI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartušek, Karel

Student se seznámil s problematikou měření difúzních koeficientů metodami MR tomografie. Pomocí simulačního programu stanovil velikosti relativních chyb při změnách pramartů měření. Některé chyby jsou malé, ale vliv malého statického gradientui magnetického pole je výrazný. Student pracoval samostatně a jeho bakalářská práce je sepsána přehledně a dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Zycháček, Michal

Text je určen pro čtenáře orientujícího se v dané problematice, nikoliv pro laika. Autor prostudoval teorii, kterou využil v praxi při měření. Získané výslekdy jsou přehledně prezentovány v tabulkách.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
86

eVSKP id 14173