SISMILICH, V. Vibrace při obrábění kovů – příčiny a jejich eliminace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Velmi schopný student, vysoká samostatnost, dobré organizační schopnosti, dobré jazykové znalosti, zájem o řešenou problematiku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kouřil, Karel

Předložená práce se zabývá problematikou vibrací při obrábění kovů. Zvolené téma je zpracováno velmi podrobně s důrazem na teoretický základ včetně potřebného matematického aparátu. Výsledky provedeného experimentu jsou srozumitelně a přehledně prezentovány. Nejen konkrétní výsledky, ale především popsaný přístup k problematice vibrací lze použít v praxi při volbě pracovních podmínek obrábění. Práci hodnotím jak výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 30128