ŠÁLA, J. Linuxový Cluster pro zajištění stability a bezpečnosti síťového prostředí s interními službami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Pfeifer, Václav

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce D 12/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Herman, Ivo

Bakalářská práce má velmi špatnou úrověň zpracování. Obsahuje značné množství anglicismů, pravopisných chyb, překlepů a nedostatečných či nevhodných vysvětlení použitých metod a činností jednotlivých řešení. V práci postrádám seznam zkratek, kterých je uvedeno v práci velké množství. Např. na straně 21 je použita v obrázcích zkratka VPS, která není nikde vysvětlena. Některé kapitoly se tak spíše stávají zmatečné, než vysvětlující. Vlastní řešení práce je popsáno v kapitole č. 3 a na obrázku č. 3.1.: Návrh H-A clusteru. Poté je uveden způsob instalace DEBIAN GNU/LINUX. Velká část práce se skládala pouze z instalace dodaných programů. Vlastní měření je popisováno až v kapitole 3.9. a to na necelých dvou stranách. I přes zmíněné nedostatky, doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce F 4/10
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 12/20
Splnění požadavků zadání C 15/20
Navrhovaná známka
C
Body
71

Otázky

eVSKP id 14179