SOCHOR, P. Sledování objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Richter, Miloslav

Zadání je po stránce odborné i časové středně náročné. Bakalář svědomitě přistupoval k řešení úkolu, pravidelně konzultoval postup prací. Vlastní práci vypracovával samostatně. V závěrečném semestru se dostal do časových potíží, které zapříčinily, že práce není zcela dokončena. I kvalita písemné práce a příloh je postižena překotným tempem její tvorby. Z požadovaného chybí především rozbor a realizace uchování výsledků (vhodnou datovou formou provázat shodné objekty na různých snímcích pro další zpracování). Některé výsledky, které mi student předváděl nejsou v práci dostatečně uvedeny a jejich prezentace není ani přiložena na dodaném CD. Navrhuji klasifikaci dostatečně.

Navrhovaná známka
E
Body
54

Posudek oponenta

Babinec, Tomáš

Cíle zadání na téma Sledování objektů považuji vzhledem k bakalářskému stupni studia za spíše náročné. Lze říci, že se student věnoval většině bodů zadání. Řešení cílů je však velmi povrchní, založené na volání funkcí z knihovny OpenCV. Návrh formátu výstupních dat pro popis umístění objektů v sekvenci snímků jsem v práci nenašel vůbec. Bylo by dobré, aby student nastínil možnosti řešení tohoto úkolu alespoň při obhajobě práce. Algoritmy, které pan Sochor navrhl a implementoval sám (např. vykreslení přímky v obrazu, porovnávání bodů), využívají intuitivní až naivní přístupy k řešení problému, což poukazuje na pravděpodobně slabou orientaci studenta v řešené problematice. Přístup studenta k dosažení cílů zadání není systematický a ve většině případů ani vhodný. Program vytvořený v jazyce C a přiložený na CD nelze spustit, jelikož nebyly přiloženy potřebné dll knihovny. Podobný nedostatek vykazují také zdrojové texty, jelikož některé vyžadují nedodané .h a .cpp soubory. Text práce vykazuje mnoho formálních nedostatků. Od kapitoly 1 Úvod po kapitolu 6 Závěr má práce pouhých 24 stran. Zpracované teoretické poznatky a míru a způsob využití literatury považuji pro toto zadání za nedostatečné. Autor v textu komolí odbornou terminologii, např. Hartusova metoda namísto Harrisova metoda, Hougthova místo Houghova transformace. Zhruba od kapitoly 5.3.3 až po závěr text práce přestává dávat smysl a je extrémně těžké nebo nemožné vydedukovat, co chtěl autor sdělit. Je to škoda především proto, že je zde uveden popis vlastní práce autora, kterou by měl student odpovídajícím způsobem objasnit alespoň komisi při obhajobě. I s přihlédnutím k teprve bakalářskému stupni studia, náročnosti práce a nepochybné snaze autora zadání vyřešit nejsem zcela přesvědčen o bakalářských schopnostech studenta a nemohu navrhnout lepší hodnocení než 50 bodů, E.

Navrhovaná známka
E
Body
50

Otázky

eVSKP id 52554