TEPLAN, M. Sběr dat pomocí bezdrátové technologie ZigBee [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutný, Martin

Student v rámci bakalářské práce realizoval dvě ZigBee jednotky. V rámci této práce se potýkal s problematickou implementací ZigBee vysíláčů. Možná právě v důsledku toho se jevily tyto vysílače jako nefunční a proto nebylo možné vyrobené moduly oživit. I přesto student projevil značnou dávku samostatnosti a schopnosti se vypořádat s těmito problémy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Burget, Radim

Práce se zabývá problematikou bezdrátových senzorových sítí a je na dobré odborné úrovni. V práci je navržena kostra systému, čímž je splněno zadání. Z přiložených zdrojových kódů ovšem není zřejmé, zdali byla realizována komunikační jednotka Zigbee, proto by student měl při obhajobě tuto informaci upřesnit, v tom případě bych nechal na zvážení komise i hodnocení v kategorii A. Přiložené CD není podepsáno.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 14162