POKORNÝ, M. Virtuální sériový port a jeho bezpečný převod na Ethernet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutný, Martin

Student pracoval samostatně a výsledky své práce částečně průběžně konzultoval. Zadání práce považuji za splněné, avšak shledávám některé implemetační drobnosti, jako nemožnost automatického generování kliče v aplikaci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 41/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 16/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Krajsa, Ondřej

Předložená bakářská práce se zabývá virtuálními sériovými porty v operačním systému Windows a jejich převodem na ethernet. Autor splnil zadání práce a vytvořil aplikaci obsluhující virtuální sériový port s možností šifrování. Výsledná aplikace je na velmi dobré úrovni. Také z formáního hlediska je práce velmi dobře zpracována.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 43/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 14165