SVOBODA, M. Specifika personálního vedení high-tech firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Rašticová, Martina

Diplomová práce Ing. Svobody odpovídá požadavkům na diplomovou práci stanovených FP VUT v Brně. Oceňuji kvalitně zpracovanou praktickou výzkumnou část a taktéž podrobně popsané návrhy a doporučení. Drobné nedostatky nechám na posouzení oponenta DP. Celkově hodnotím DP stupněm B (velmi dobře).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Stejskalová, Pavla

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 36539