SUNEK, O. Návrh jízdního kola pro městský provoz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaplan, Zdeněk

Bakalář Ondřej Sunek si pro svoji diplomovou práci zvolil téma týkající se silničních vozidel poháněných lidskou silou již v roce 2017. Na konci školního roku však nešel k obhajobě a téma mu bylo převedeno do dalšího školního roku. Na svém úkolu pracoval velmi samostatně, na konzultace nechodil. Když se poprvé dostavil, zbývalo již jen velmi málo času a nedostatek času je, bohužel, na jeho práci znát. Diplomová práce je v textové části zajímavá, je zřejmé, že diplomant shromáždil a prostudoval mnoho zajímavého a hodnotného materiálu, práce obsahuje řadu aktuálních informací teoretických, statistických, komerčních i popudů k zamyšlení a dalšímu bádání. Tato část patrně vznikala průběžně během delšího času. Bohužel však konstrukční část, která by měla být těžištěm diplomové práce konstrukčního zaměření studia je velmi slabá, což je zřejmé zejména na výkresové dokumentaci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Nedoma, Jiří

Úkolem diplomanta, Ondřeje Sunka, bylo komplexní studium problematiky silničního vozidla poháněného lidskou silou určeného pro každodenní městský provoz a konstrukční návrh rámu. Diplomová práce Ondřeje Sunka obsahuje celkem 69 stran textu a 2 výkresy. Diplomant shromáždil nepochybně velký počet informačních zdrojů souvisejících těsně i vzdáleně s uvedenou problematikou a vytvořil souhrn poznatků týkajících se historie jízdního kola, jeho využití v dopravě, možností zvýšit podíl cyklistické dopravy ve městech, základního popisu a charakteristik jízdního kola a zhodnocení jednotlivých druhů kol. Nakonec provedl i samotný návrh jízdního kola s pevnostní kontrolou jeho rámu a velmi úspornou výkresovou dokumentací. Výsledek jeho snažení je poznamenán nesystematičností, povrchností a patrně i velkým nedostatkem času, kterého se nejméně dostalo vlastní konstrukční práci. Tuto skutečnost nejlépe dokládá přiložená výkresová dokumentace, kde výkres sestavy je spíše ideový návrh vozidla a výrobní výkres rámu (neobsahuje ani zdaleka potřebné údaje pro výrobu) je spíše nedokonalá sestava svařence rámu, která však rovněž neobsahuje nezbytné údaje pro výrobu jednotlivých dílů ani pro jejich sestavení (např. údaje o svařování, potřebné údaje pro uložení do přesné vzájemné polohy atd.). Je zřejmé, že této části práce poskytl diplomant pouze zlomek potřebného času.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 113180