BARCAJ, A. Návrh čtyřnohého robota pro soutěž RoboCup [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Věchet, Stanislav

Hlavním cílem předložené práce bylo provést návrh a následnou realizaci čtyřnohého robota s pomocí stavebnice BIOLOID. Stavebnice je určena pro účely snadného návrhu mechanické části robota což vede k urychlení vývoje celého zařízení. Student pracoval samostatně, systematicky a požadované cíle práce byly splněny v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Marada, Tomáš

Předložená bakalářská práce si klade za cíl návrh čtyřnohého robotu pro soutěž v robotickém fotbale RoboCup. Jedná se o středně obtížnou úlohu s praktickou realizací. Práce obsahuje minimální množství pravopisných chyb a překlepů, které lze přičíst spíše nepozornosti autora. V textu např. str. 15 třetí odstavec je jiným fontem. Hlavní cíl „návrh čtyřnohého robotu pro soutěž v robotickém fotbale RoboCup“ byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 29813