VANDA, M. Měření a seřízení geometrie náprav závodních vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Porteš, Petr

Diplomová práce studenta Bc. Marka Vandy je zaměřena na vývoj zařízení pro měření a seřízení geometrie náprav závodního vozu. Student v souladu se zadáním kriticky zanalyzoval existující „komerční“ zařízení i předchozí konstrukční návrhy, které byly na ÚADI rozpracovány a byly východiskem pro tento diplomový projekt. Navrhl modifikace zmíněných návrhů a zhotovil prototyp, který sloužil jako experimentální zařízení pro další vývoj i pro sestavení a ověření metodiky měření. Aby určil přesnost měření provedl odhad chyby na základě zákona šíření chyb a následně provedl měření opakovatelnosti výsledků. Dále hodnoty získané zhotoveným prototypem porovnal s hodnotami optického zařízení pro měření geometrie náprav. Diplomat ke své práci přistupoval zodpovědně a reagoval na připomínky školitele. S ohledem na zadání diplomové práce jsem však, jako školitel, očekával větší tvůrčí aktivitu ze strany studenta při hledání postupů nebo opatření, které by eliminovaly nepřesnosti použitých metod a zařízení. Zadání diplomové práce bylo splněno, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hejtmánek, Petr

Základním cílem předložené diplomové práce bylo otestování navržené koncepce pro měření sbíhavosti kol závodních vozidel v praxi. První část práce popisuje parametry geometrie kol a jejich měření, zde není zcela jasné, proč je věnováno tolik prostoru všem základním parametrům geometrie, když se samotné zařízení používá pouze pro měření sbíhavosti kol. Popsané charakteristiky navíc obsahují určité nepřesnosti, nicméně zásadní principiální chyby se zde nevyskytují. Největší část práce tvoří popis sestavení a odzkoušení funkčního prototypu měřicího zařízení, které bylo navrženo v jiné diplomové práci. Výroba zařízení a následné otestování jeho funkčnosti a přesnosti přináší hodně zajímavých informací a poznatků. Kapitola věnující se chybám měření by mohla být rozsáhlejší, nejsou zahrnuty zcela všechny faktory ovlivňující chybu měření či jejich možné kombinace, u některých analýz se navíc vyskytují principiální chyby (kap. 6.1 - nesprávně definovaná chyba vlivem natočení trojnožky dle obrázku 6.2). Jednoznačně nejhodnotnější je srovnání měření sbíhavosti kol pomocí vytvořeného prototypu vůči přesnému optickému zařízení. Pro lepší zhodnocení testovaného zařízení by bylo vhodné výsledky ještě srovnat s jednou další primitivní metodu užívanou u závodních vozidel. I když tato práce není konstrukčního ani výpočtového charakteru, tak se jedná o zajímavou práci přinášející nové poznatky. Škoda jen, že nejsou tyto poznatky zhodnoceny více do hloubky s jasnými závěry včetně detailních návrhů na zlepšení měřicího zařízení včetně následného otestování přínosu těchto úprav. I přes poměrně nenáročné úkoly je předložená diplomová práce na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 113209