HANÁK, J. Numerická simulace porušování keramických pěn při mechanickém zatížení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Ševeček, Oldřich

Předložená diplomová práce se zabývá modelováním porušení keramických pěn a predikcí jejich pevnosti při mechanickém zatížení s využitím MKP modelu geometrie založeného na CT snímcích reálné pěny. Diplomant musel pro svou práci nastudovat a zvládnout velké množství pokročilých nástrojů v oblasti modelování 3D trhlin v obecném tělese (s využitím komerčního systému ANSYS), analýz podmínek jejich vzniku i šíření, což vše představuje relativně komplikovanou záležitost, kterou se dosud příliš prací nezabývalo. Musím vyzdvihnout velmi precizně zpracované výpočetní modely v prostředí Ansys Classic využívající jazyk APDL, dále pečlivost a samostatnost při zpracování všech úkolů a velmi dobrou schopnost práce s cizojazyčnou literaturou. Veškeré definované cíle práce byly splněny a bylo rovněž dosaženo velmi zajímavých poznatků a výpočetních modelů, které byly přímo využity pro účely řešeného grantového projektu a je s nimi, v porovnání s jinými přístupy, možno relativně velmi přesně posoudit pevnost reálných keramických pěn. Výsledky práce jsou na takové úrovni, že budou letos prezentovány na mezinárodní konferenci a jsou připraveny i pro publikaci v impaktovaném časopise. S prací diplomanta jsem byl velmi spokojen a jeho práci tedy hodnotím výslednou známkou A a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Skalka, Petr

Autor diplomové práce, Jiří Hanák, se zabývá problematikou numerické simulace porušování keramických pěn při mechanickém zatížení. V rámci rešeršní studie se zaměřuje na výrobu keramických pěn a na způsoby modelování pěnových materiálů. Na základě problémové situace formuluje problém, vymezuje příslušné cíle při řešení problému a prezentuje použité nástroje. Následně se autor zaměřuje na problematiku porušení pěnové struktury, kde s využitím MKP hledá závislost délky iniciační trhliny na pevnosti (v tahu) a lomové houževnatosti testované pěnové struktury na bázi Al2O3. Získané poznatky dále aplikuje při numerické simulaci mechanické zkoušky, a to jak pravidelné idealizované, tak i reálné pěnové struktury vytvořené 3D tiskem, s cílem predikce kritického zatížení. V závěru diplomové práce provádí zhodnocení dosažených výsledků numerických simulací s výsledky experimentů poskytnutých ÚFM AVČR Brno. Posuzovaná diplomová práce je zpracována názorně a přehledně, obsahuje však překlepy a místy nesprávně používané termíny a formulace. Nicméně, musím podotknout, že autor odvedl značný kus práce. Získané výsledky bude možné použít při návrhu pěnových struktur pro konkrétní průmyslové aplikace a případné další studie. Autor splnil všechny vymezené cíle této práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 117071