HORPATZKÁ, M. Systém pro haptickou odezvu a jeho spolehlivost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Janhuba, Luboš

Předložená diplomová práce podle názoru vedoucího splnila všechny body zadání. Diplomantka postupovala při přípravě diplomové práce převážně samostatně, bez nutnosti většího usměrnění ze strany vedoucího práce. Práci lze rozdělit na dvě části, návrh architektury soustavy haptické odezvy (jak pro testování na simulátoru, tak pro experimentální testování), druhou část tvoří základní rozbor požadavků v oblasti potenciální aplikace a předběžné hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti. Vedoucí práce oceňuje zejména zapojení vlastního úsudku ze strany diplomantky, díky čemuž bylo možné dosáhnout skutečného rozboru a zhodnocení navržené soustavy (byť na úrovní předběžného návrhu), namísto zdlouhavých a bezpředmětných popisů. Velkou předností samotné práce je její uplatnění v rámci projektu zaměřeného na návrh haptické odezvy pro asistenční systémy zvyšující bezpečnosti v letectví. Diplomovou práci lze s radostí doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hlinka, Jiří

Práce se zabývá vývojem dílčích částí nové technologie využívající haptické odezvy pro letouny. Práce je cenná systematickým přístupem k vývoji nové technologie. Popisuje postup od definice systémových požadavků, přes koncepční návrh a realizaci ověření s využitím simulátoru až po návrh konceptu pro experimentální letové ověření. Diplomantka dokázala systematicky pokrýt hlavní aspekty nutné pro životaschopný návrh nové technologie, přičemž zohlednila klíčové hledisko bezpečnosti a spolehlivosti použitím vhodných metod analýz spolehlivosti technických systémů (FHA, FMEA, FTA). I přesto, že práci hodnotím velice kladně, lze najít několik míst, kde lze o použitých předpokladech diskutovat. Např. na str. 51 u prvků použitých pro ověření na letovém experimentu lze očekávat pouze komerční kvalitu pro použití mimo letectví, přičemž dle mého názoru lze očekávat spíše horší než odhadované parametry (zejména u prvků typu Arduino). To však platí pouze pro navrhovaný letový experiment. Při dokončení vývoje do sériové podoby s využitím vhodných prvků tento argument neplatí. Dále u rovnice na str. 51 by bylo vhodné uvést, že se jedná o obecně používané zjednodušení platné pro velmi malé hodnoty intenzit poruch (přesný vztah by byl jiný). V práci by rovněž bylo vhodné sjednotit používanou verzi předpisu CS-23 např. na Amendment5. Výše uvedené výtky však nijak nesnižují vysokou kvalitu práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 117171