NAGORSKYI, B. Potenciál zpětného využití odpadního tepla v polyfunkčním objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejčík, Jiří

Cílem diplomové práce bylo nalézt vhodný způsob větrání se zpětným ziskem tepla pro potřeby polyfunkčního domu. Pro vybraný polyfunkčního objekt student zpracoval projekt větrání, kdy porovnával 3 možné způsoby zpětného zisku tepla a to pomocí lokálních jednotek, centrální jednotky a centrální jednotky s tepelným čerpadlem, jejíž parametry sám navrhl a vybral vhodné hlavní komponenty. Pro jednotlivé varianty provedl ekonomické zhodnocení, přičemž zohledňoval dva různé způsoby vytápění objektu. Výsledkem jeho úsilí je práce, která poskytne investorovi přehled o možných způsobech řešení větrání polyfunkčního objektu a umožní mu vybrat pro něj přijatelnou variantu. Student splnil cíle zadání, a proto doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Charvát, Pavel

Cílem diplomové práce bylo porovnat různé způsoby zpětného získávání tepla při větrání obytné části polyfunkční budovy. Analýza byla provedena pro šest bytových podlaží s celkem 28 byty. V úvodní části práce uvádí diplomant základní možnosti zpětného získávání tepla při větrání. V další části se zaměřil na podrobnou analýzu tří možností zpětného získávání tepla. První variantou bylo použití bytových větracích jednotek s deskovými výměníky ZZT. Ve druhé variantě byl uvažován centrální větrací systém s rotačním výměníkem tepla. Ve třetím případě byl uvažován centrální větrací systém se zpětným získáváním tepla pomocí tepelného čerpadla. Varianta s centrálním větráním a ZZT pomocí rotačního výměníku byla rozpracována do formy podrobného návrhu včetně výkresové dokumentace. Porovnání jednotlivých variant bylo provedeno se zahrnutím systému vytápění, který sestával z tepelného čerpadla vzduch-voda a přímotopného podlahového vytápění. Diplomová práce je na dobré obsahové a grafické úrovni. Z hlediska grafické stránky mám výhradu k velmi malému písmu v tabulkách výsledků. Po obsahové stránce je třeba vyzvednout velké množství provedených výpočtů a rozsah výkresové dokumentace. Zadání diplomové práce bylo splněno a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 117209