NOVÁK, M. Návrh hydraulického okruhu pojezdu vibračního válce ASC 110 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Klas, Roman

Autor v úvodu diplomové práce uskutečnil rešerši tahačových vibračních válců, provedl silový rozbor sil zatěžujících obě nápravy, stanovil maximální stoupavost stroje a na základě zkušeností firmy Ammann s přednostmi a zápory stávajících pojezdů, navrhl novou koncepci pojezdu se dvěma oddělenými okruhy, pro který také vybral vhodné hydraulické komponenty. Následně proměřil hlavní parametry definující vytížení hydraulického okruhu během provozu tahačového válce a srovnal starou koncepci s třícestným děličem průtoku s novým dvouokruhovým hydraulickým systémem pojezdu. Uvedené doplnil o rozbor ztrát v systému a rovněž uskutečnil základní tepelný výpočet hydraulického okruhu. Diplomant si během zpracovávání diplomové práce počínal velmi aktivně a samostatně a demonstroval praktické zkušenosti i značný zájem o uvedenou problematiku. Snad by jen potřeboval nepatrně více rozšířit teoretický podklad nutný pro komplexní posouzení složitějších strojních celků. Po formální stránce je text práce dobře členěný a srozumitelný, ale obsahuje určité množství překlepů a drobných nedostatků ve formátování. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rada, Zdeněk

Student plně splnil zadání. Pouze s mírným naznačením jakým směrem se ubírat si samostatně poradil s měřením, výpočty i vyhodnocením. Obsach práce je vysoce nadprůměrný a hlavně plně využitelný ve firmě. Je to trochu dáno i tím, že toto měření bylo potřebné, a proto studentovi byla dána plná podpora v jeho měření. Ve spolupráci s jedním pracovníkem firmy si sám vyzkoušel osazování stroje tlakovými, průtokovými a teplotními čidly. I jeho praktická část práce byla časově nadprůměrná. Spolupracoval na celém osazení a demontáži čidel obou strojů Pracoval na tom s velkým zájmem. Nabyl takových zkušeností, že by byl schopen udělat návrh i změření dalšího stroje sám.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

Rada, Zdeněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 117227