KOVÁŘOVÁ, L. Měření deformace statorového kroužku turbodmychadla při teplotním zatížení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Dlugoš, Jozef

Lucie Kovářová pracovala samostatne a využila konzultácie až dva týždne pred odovzdaním práce, kedy bola práca v pokročilom štádiu rozpracovania. Práca vhodne začína rešeršnou časťou popisujúcou rôzne metódy merania vzdialenosti. Následne sú pomocou Pughovej rozhodovacej matice vybrané dve metódy, ktoré sú najprv testované a následne realizované na turbodúchadle v prevádzkovom režime na zariadeni s plynovým horákom. Až na ňom bolo zistené, že na prvý pohľad lepšia metóda merania nebola úspešná a neobstála pri náročných testovacích podmienkach. Záverečná práca obsahuje minimum preklepov, avšak nižšiu kvalitu popiskov obrázkov. V celej práci je zamenený vstup a výstup vzduchu na kompresorovej strane, čo je možné hodnotiť ako chybu z nepozornosti. Dosiahnuté výsledky majú praktický význam pri návrhu mechanizmu regulácie toku výfukových plynov turbodúchadla. Na druhej strane chýba interpretácia a popis dejov v turbodúchadle, ktoré viedli k nameraným výsledkom. Ciele uvedené v zadaní boli splnené.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Žatko, Miroslav

Posuzovaná diplomová práce se zabývá měřením deformace statorového kroužku turbodmychadla v důsledku termálního zatížení. Práce je dobře strukturována, s obsáhlou rešeršní studií metod pro měření deformace, která plynule navazuje na výběr vhodné metody pomocí Pugh matice. Následně jsou dvě vybrané metody otestovány s využitím zjednodušeného komponentního modelu. S jeho pomocí je zhodnocena přesnost vybraných metod i odhad chyby měření. Zjištěné poznatky jsou použity v návrhu konstrukčního řešení pro měření deformace statorového kroužku turbodmychadla za provozu na testovacím zařízení s plynovým hořákem. Navzdory neočekávaným problémům při měření se konstrukční návrh i výběr měřicích metod osvědčil a cíle práce byly splněny. Velice oceňuji strukturovaný přístup k řešení problému, ověření předpokladu s využitím komponentního testovaní i kvalitní zhodnocení nedostatků a možností dalšího rozvoje testovací metody. Získané poznatky se dál uplatní při vývoji turbodmychadel s variabilní geometrií. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 117230