MEŇHERT, S. Vliv modelu zpevnění na výsledky simulace kosoúhlého rovnání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Petruška, Jindřich

Diplomová práce pana Meňherta navazuje na téma, které je dlouhodobě na ústavu řešeno především ve spolupráci s podnikem Žďas. Autor práce tedy měl k dispozici poměrně rozsáhlou základnu použitelných podkladů, se kterými se seznámil a na které navázal se slušnou dávkou vlastní invence. Hlavním námětem dle zadání byla počítačová simulace vlivu nejistot v oblasti plastických vlastností materiálu (počáteční mez kluzu, model zpevnění) na výsledky procesu rovnání (výslednou křivost, zbytková napětí a namáhání válců). Autorovi se podařilo úspěšně sestavit výpočtový model a realizovat řadu analýz, ze kterých bylo možno vyvodit zásadní závěry a splnit hlavní cíle práce. Bohužel rozsah prací byl omezen poměrně pozdním zahájením prací na celém úkolu. Nepodařilo se proto zahrnout do výpočtových analýz i některé komplikovanější modely kombinace kinematického zpevnění s nelineární izotropní složkou. Rovněž možné kombinace rovnacích strategií jsou omezeny pouze na jednu variantu stejného posunu obou stavěcích válců.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kubík, Petr

Diplomová práce se zabývá vlivem modelu plasticity na výstupní křivost a maximální zbytkové napětí při kosoúhlém rovnání kruhových tyčí. Tato práce je napsána srozumitelně a přehledně. V úvodní části je provedena velmi stručná rešerše problematiky rovnání. V další části jsou popsány teoretické základy ke zvolené metodě řešení a v poslední části je uvedena tvorba modelu a analýza výsledků. Největším nedostatkem je práce s literaturou a formální náležitosti (citace jsou uvedeny v úvodu kapitoly, na některé obrázky není odkaz v textu atd.). Práce mohla být obsáhlejší (zejména praktická část), nicméně je její rozsah dostačující. Téma diplomové práce je velmi aktuální a výsledky této práce jsou využitelné v praxi. Cíle práce byly splněny a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 117241