POLIŠENSKÁ, A. Výpočtové posouzení přírubových spojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hůlka, Jiří

Studentka při zpracování DP prokázala dobré schopnosti jak práce s odbornou literaturou, tak značnou schopnost práce s novými programy a rychlé zorientování se v problematice. To potvrzuje samotná DP svou vhodnou strukturou a rozšířením cílů práce vůči původnímu zadání. Zadání DP vzniklo z praktické potřeby prvotního návrhu předepínacích sil. Stěžejním podkladem byla norma ČSN EN 1591-1 z roku 2015, která popisuje iterační výpočtový postup, jehož rozsah je značný. Studentka zpracovala tuto normu v univerzálním programovacím jazyku Python. V DP je popsán vytvořený program, jeho použití a verifikace pomocí elastického a pružně-plastického konečnoprvkového modelu v programu ANSYS. Odladěný program je plně použitelný a bude využíván při posuzování těsnosti přírubových spojů na ÚAM Brno. Studentka splnila všechny předepsané cíle DP. Cíle navíc rozšířila o experiment, vyhodnocení statické pevnosti nejvíce namáhaného přírubového spoje tlakové nádoby a výpočet únavové životnosti dle požadavků Sekce III a IV „Normativně technické dokumentace Asociace strojních inženýrů“ (ve zkratce NTD A.S.I.), která je vyvíjena pro české jaderné elektrárny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chalupa, Aleš

Stěžejním úkolem předložené diplomové práce je vypracování programu pro výpočet přírubových spojů dle normy ČSN EN 1591 (2015). Výpočty programu ze vzorců v normě ČSN EN 1591 byly verifikovány metodou konečných prvků. Dále byl vypracovaný program prověřen v praxi při stanovení předepínacích sil přírubových spojů konkrétní tlakové nádoby s přilehlými potrubími. U nejvíce namáhaného přírubového spoje jsou uvedeny výsledky výpočtů programu (síly ve šroubech a v těsněních, efektivní šířka těsnění, tlaky v těsnění pro různé zatěžovací stavy). Posouzení pevnosti , hermetičnosti a životnosti tohoto nejvíce namáhaného spoje je provedeno s využitím metody konečných prvků dle norem pro atomové elektrárny NTD A.S.I. Kromě výše uvedeného diplomová práce obsahuje podrobný a rozsáhlý rozbor problematiky přírubových spojů a také návrh a provedení experimentu pro posouzení chování dvou těsnění v sérii. Z vlastní zkušenosti musím říci, že metoda výpočtu přírubových spojů dle normy ČSN EN 1591 (2015) je velmi rozsáhlá (cca 80stran výpočtů), složitá a náročná. Výpočet probíhá iteračně a v podstatě jej není možné vypracovat „ručně“ bez použití nebo vypracování nějakého programu. Kromě složitosti výpočtů z hlediska mechaniky je vypracování programu náročné i z hlediska programování. Program je vypracován pro 12 typů přírub a 4typy těsnění. Předložená diplomová práce splnila všechny cíle uvedené v zadání. Z výše uvedeného rozboru je patrné, že množství práce odvedené v předložené diplomové práci je enormní a kvalita práce je velmi vysoká. Předložená práce vysoce překračuje požadavky kladené na diplomovou práci a nelze ji hodnotit jinak než jako VÝBORNOU.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 117453