GAMANOV, Š. Příprava slitiny s vysokou entropií cestou mechanického legování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Moravčík, Igor

Diplomová práca Bc. Gamanova sa zaoberá prípravou série nových zliatin s vysokou entropiou pomocou metód práškovej metalurgie - mechanického legovania v kombinácii s SPS kompaktáciou. Materiály sú následne charakterizované s ohľadom na ich mechanickú odozvu. V práci je sledovaný vplyv množstva titánu (3 zvolené koncentrácie) na vlastnosti a mikroštruktúru systému Ni1.5Co1.5CrFeTi. Teoretická ćasť práce je venovaná definicii zliatin s vysokou entropiou hlavne z termodynamického hľadiska, niektorým zaujímavým vlastnostiam a nakoniec technológiam pomocou ktorých ich je možné pripraviť. V experiementálnej časti sa venuje charakterizácii pripravených práškových a bulk materiálov pomocou metód elektrónovej mikroskopie a XRD. Výsledné bulk materiály boli natoľko kvalitné, že z nich bolo možné pripraviť telieska pre ťahovú skúšku, pri ktorej ukázali vynikajúcu kombináciu pevnosti a ťažnosti. Diplomová práca je veľmi kvalitne spracovaná, dosiahnuté výsledky boli veľmi pekne analyované, prezentované a nakoniec rozsiahlo rozdiskutované. Diplomant pristupoval k práci veľmi zodpovedne, vždy splnil zadané úlohy do poslednej bodky a mal všetko vopred naštudované. Špeciálne odceňujem veľkú motivovanosť a samostatnosť s ktorou pracoval a písal - napriklad pri dlhodobej poruche na našom SEM, si sám dohodol merania na inom ústave. Diplomová práca splnila všetky stanovené ciele v plnom rozsahu a tiež požiadavky kladené na tento typ práce. Preto ju týmto doporučujem k obhajobe. Prácu hodnotím veľmi pozitívne známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Krajňáková, Petra

Výber témy pre diplomovú prácu „Příprava slitiny s vysokou entropií cestou mechanického legováni“ je vysoko aktuálna a môže mať veľký význam z hľadiska širokého spektra využitia daných materiálov v priemyselnej praxi, ako aj príprava cestou práškovej metalurgie má vysoký potenciál nahradiť bežne zaužívané procesy prípravy týchto materiálov. Práca obsahuje pomerne detailný úvod do oblasti zliatin s vysokou entropiou. Teoretická časť je spracovaná výstižne a na požadovanej odbornej úrovni. Popisuje základné vlastnosti týchto zliatin a faktory ktoré ich ovplyvňujú, ako aj rôzne možnosti ich výroby. Experimentálna časť obsahuje stručné zoznámenie sa s procesom mechanického legovania a slinovacou metódou SPS. Ďalej popisuje postup prípravy troch zliatin s vysokou entropiou ktoré obsahujú pomerne rovnaké množstvo Co, Cr, Fe a Ni s meniacim sa množstvom Ti vyššie spomenutými metódami. Vzniknuté zliatiny boli analyzované pomocou rastrovacieho elektrónového mikroskopu. Presnejšie údaje o fázach boli dosiahnuté pomocou fázovej difrakčnej analýzy röntgenovým žiarením. Experimentálna časť bola doplnená z hľadiska mechanických vlastnosti na meranie tvrdosti a taktiež boli zliatiny podrobené ťahovým skúškam. Záverom môžem konštatovať že diplomant Bc. Štěpán Gamanov vypracoval záverečnú prácu na veľmi dobrej odbornej aj formálnej úrovni a stanovené ciele v zadaní diplomovej práce boli splnené, predloženú prácu preto doporučujem k obhajobe .

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 117611