PONÍŽIL, O. Studium intermetalických fází v lité duplexní oceli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Pacal, Bohumil

Náplní diplomová práce Bc. Ondřeje Ponížila bylo studium intermetalických fázi v lité duplexní oceli. Cílem bylo ověřit vliv různých podmínek tepelného zatížení na strukturní změny v duplexní korozivzdorné oceli s austeniticko-feritickou strukturou, které vedou k degradaci mechanických vlastností. Práce je řešena v rámci projektu: Výzkum a vývoj odlévání a svařování masivních odlitků z duplexní oceli, který spolufinancuje firma ŽDAS a.s. a zaměřuje se na vývoj komplexní technologie pro výrobu odlitků s hmotností až 40t. Hlavní nevýhodou tohoto druhu oceli je ztráta strukturní stability při teplotě nad 300 °C způsobena především vyloučením intermetalických fází a zejména křehké – fáze. Diplomant prokázal velmi dobrou orientaci při podrobném zpracování literární části Prostudoval a zpracoval dostupnou literaturu z oblasti korozivzdorných ocelí a v druhé části pak shrnul dosavadní poznatky o intermetalických fázích v duplexních ocelích. Experimentální část se zabývá strukturními změnami, které nastávají v duplexní oceli po izotermickém žíhání při teplotách 700 a 595 °C a různých dobách výdrže. V práci jsou studovány precipitační pochody intermetalických fází z přesyceného tuhého roztoku a jejich vliv na křehkolomové vlastnosti. Pro metalografickou studii vzorků v navrženém experimentálním programu využil veškerou dostupnou metalografickou techniku. Vliv výskytu intermetalických fází ve struktuře doložil měřením nárazové práce na vzorcích s V vrubem. Větší rozsah těchto měření byl omezen nedostatkem experimentálního materiálu. K řešení zadaného téma přistupoval zodpovědně. Pracovní postupy pravidelně konzultoval s vedoucím práce i ostatními pracovníky ústavu. Při přípravě vzorkového materiálu i vyhodnocování projevil značnou samostatnost. Práci lze hodnotit z hlediska odborné úrovně kladně a lze ji považovat za přínos v dané oblasti. Protože byly splněny všechny požadavky kladené na diplomové projekty práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Foret, Rudolf

Podle zadání DP měla být provedena literární studie duplexních korozivzdorných ocelí, zatímco práce obsahuje na 14stranách zcela obecné pojednání o korozivzdorných ocelích na úrovni předmětu 3SV, zatímco vlastním duplexním ocelím je věnováno dalších 14 stran pojednávajících i o systémech značení uvedených ocelí, korozi a technologických vlastnostech V rozboru zcela chybí výtah z prací věnovaných strukturním rozborům s využitím metalografie, SEM a EDS a hlavně doplněných o výsledky z TEM. Už od počátku řešení bylo zřejmé, že ÚMVI nedisponuje potřebnými experimentálními technikami, takže tzv. srovnávací studie by byla nanejvýš potřebná. Podobně nevyvážené jsou i údaje o použitých experimentálních technikách, zbytečně detailní jsou údaje o světelné mikroskopii, zkoušce rázem v ohybu, měření tvrdosti (zcela chybná „definice“ tvrdosti dle Vickerse) a rtg. fázové analýze a na straně druhé nepřesné a neúplné údaje o SEM, způsobu přípravy extrakčních uhlíkových replik (zařízení, podmínky podleptávání) a využití SEM k zobrazení v transmitovaných elektronech. Přímé potvrzení výskytu fáze bylo provedeno na dvou vzorcích rtg. difrakcí, na výskyt Lavesovy fáze, karbidů a nitridů chromu lze usuzovat pouze nepřímo. Zadání DP bylo plněno s využitím experimentálních technik, kterými disponuje ÚMVI. Ve shodě s diplomantem konstatuji, že předložená práce je pouze úvodem ke studiu intermetalických fází k duplexních ocelích.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 117631