BUREŠ, O. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Pernica, Martin

Otázky vedoucího k obhajobě DP: 1. Uveďte možné důsledky případného posunutí zahájení realizace projektu až na rok 2012. 2. V práci uvádíte pouze ukazatele návratnosti investic a míru výnosnosti investice. Zdůvodněte, proč jste zvolil právě tyto ukazatele a nevyužil Net profit value (Čistou současnou hodnotu).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Polák, Michal

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 36536