HOLÍK, M. Automatická optická inspekce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Starý, Jiří

Zadanou diplomovou práci dokončil student v požadovaném termínu. Rozsah zadání diplomové práce splnil student v plném rozsahu v rámci technických možností. Přínos diplomové práce je v realizaci jednoduché optické komparační alternativy pro kontrolu osazených DPS porovnáváním obrazu osazené/vzorově osazené případně i neosazené DPS. Student se poměrně rychle a samostatně orientoval v řešené problematice. Přehledně s vysokou odbornou erudicí řešil aktuální problematiku jednoduché automatické optické inspekce a to po stránce HW i SW. Diplomant navrhl a podílel se na konstrukci pojezdového mechanismu kamery včetně SW řízení. Dále podrobně rozebral oblast zpracování a analýzy obrazu i druhy používaných detekčních algoritmů. Vyhodnocovací algoritmus zpracoval diplomant v jazyku C++. Následně na zkušební DPS demonstroval funkčnost navrženého řešení. Při řešení diplomové práce prokázal diplomant vysokou odbornou úroveň, soustředěné zaujetí úkolem a předpoklady pro systematický přístup. Práce je zpracována přehledně s vyváženým podílem teoretické i praktické části. Je doplněna technickými výkresy, schématy, obrázky i fotografiemi, které názorně doplňují zpracovávanou problematiku. Znalosti získané studiem tuzemské a zejména zahraniční odborné literatury student v široké míře uplatnil při řešení a zpracování diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Splnění zadání A 47/50
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Špinka, Jiří

Diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro automatickou optickou inspekci osazených desek plošných spojů s pojezdem snímací kamery v osách x a y, s autokalibrací. V zadání požadovaná přesnost zařízení 50 µm je na mezi výrobních možností běžného obrábění. Jako snímací kamera byla požita levná USB kamera, která nemá pro tento účel vhodné vlastnosti. Diplomant navrhl mechanickou konstrukci zařízení, dále navrhl a odzkoušel jednotku řídící elektroniky, včetně zdrojů. Pro identifikaci hran osazených součástek použil software využívající Canny a také Sobel algoritmus, vyzkoušel také filtry, potlačující šum obsažený v obrazové informaci kamery. Zabýval se i otázkami osvětlení desky plošného spoje a jeho vlivu na kvalitu obrazu z kamery. Celá problematika zpracovávaná v diplomové práci je velice obsáhlá a v podstatě znamená vytvoření unikátního vysoce přesného zařízení, pro automatickou inspekci DPS, je proto logické, že jeden byť erudovaný člověk nemůže tuto problematiku jednoduše zvládnout a bude nutné v této práci pokračovat. K práci mám následující dotazy a připomínky: Str. 20 Není uveden seznam použitých symbolů a zkratek. Co znamená zkratka BLDC . Str. 26 Použití více šroubovic (na pohon i jako vodící) je málo vhodné, Nejlepší by bylo použít dvě broušené ocelové válcové vodící broušené tyče a samostatný s posuv pomocí šroubovice, na těchto tyčích čtyři přesná ložiska, která umožní posuvy. (tato ložiska ale stojí 1 ks cca 7 000 Kč a více). Str. 28 Kde jsou obrázky 3 až 5 ? Výkresy mechanické části zařízení jsou v příloze, ale vůbec neobsahují náležitosti, požadované od výrobního výkresu, tj. kdo kreslil, materiál, polotovar, jednotlivé tolerance rozměrů a geometrické tolerance, požadované drsnosti povrchů atd. Pro otvor je na výkrese požadován rozměr 34,96 mm. Co je to za rozměr a dá se podle tento rozměr dodržet rozumným výrobním postupem? K hardwarové části práce nemám připomínky.. Str. Str. 60 a další Jednotlivé obrázky jsou moc malé a tmavé. Se závěry uvedenými na Str. 63 a 64 lze souhlasit. Pan Milan Holík prokázal schopnosti samostané práce a inženýrského myšlení. Navrhl a zrealizoval funkční vzorek Zařízení pro optickou inspekci a na základě jím dosažených výsledků lze pokračovat v dokončení prototypu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání D 12/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

eVSKP id 40809