FŮSEK, L. Realizace výceúčelového systému na bázi LINUX [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Pfeifer, Václav

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Polívka, Michal

Práce pana Fůska je přehledným seznámením se základy problematiky soudobých operačních systémů. Z celé práce je, v souladu se zadáním, patrný příklon pana Fůska k Unixům, obzvláště pak k Linuxu. Ostatní operační systémy zmiňuje pouze zcela okrajově. Větší část práce je vedena v obecné rovině a sumarizuje fakta. Poměrně velkou rezervu spatřuji v otázce stylu, grafického designu, otázkách spisovné češtiny a pravopisu, či celkové jazykové neobratnosti pana Fůska. Celkově je práce užitečným manuálem pro zprovoznění nejobvyklejších serverů. Práci považuji za užitečnou, navrhuji hodnocení: velmi dobře B/80

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce F 4/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 14118