CHAMRADOVÁ, I. Studium biodegradability polykaprolaktonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Voběrková, Stanislava

Předkládáná bakalářská práce je součástí širšího výzkumu zabývajícího se enzymatickou a mikrobiální degradací synteticky připraveného poly(?-kaprolaktonu). Studentka Ivana Chamradová prokázala značnou míru samostatnosti zejména v experimentální části práce, která se svým rozsahem blížila spíše diplomové práci. Co se týkalo práce teoretické, tj. především zpracování literární rešerše, studentka beze zbytku splnila zadání. K menším nedostatkům práce lze řadit ponechání poměrně krátké doby pro vyhodnocení získaných výsledků, které vzhledem ke své zajímavosti a rozsáhlosti by stálo za to ještě detailněji zdiskutovat. I přes to hodnotím práci studentky nadprůměrně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Kvalita zpracování výsledků A
Využití poznatků z literatury B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Omelková, Jiřina

Práce se zabývá velmi aktuální tématikou a je po obsahové stránce zpracována srozumitelně a pečlivě. Studentka využívala aktuálních a převážně primárních literárních zdrojů, čím prokázala svoji schopnost pracovat s cizojazyčnou literaturou. Připomínky mám pouze formálního charakteru, a to: 1) pokud se použije v textu název enzymu, potom obvykle nepíšeme spojení " lipázou- enzymem" (str.6). 2) pokud se použije v textu název mikroorganizmu, potom obvykle nepíšeme spojení " bakterie Bacillus...." (str.22) 3) očkování se provádí pomocí kličky a na šikmém agaru se kultivuje Bacillus subtilis (str.18) 4) mikroorganizmus se nepřevádí do fosforečnanového pufru, ale připraví se suspenze nebo inokolum v příslušném tlumivém roztoku. 5) pojem dynamická kutivace - autorka asi myslela submerzní kultivaci. 6) na str.28 chybí citace v textu. Výše uvedené připomínky nesnižují úroveň bakalářské práce. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 23797