HÁJKOVÁ, B. Moderní trendy v nosných konstrukcích jeřábů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Zeizinger, Lukáš

V úvodních kapitolách je proveden popis a kategorizace jeřábů, ve druhé části jsou popsány profily nosníků a jejich uspořádání. Ve třetí části se autorka zaměřuje na popis konstrukčních materiálů. Přístup studentky k zadanému tématu je systematický. Při své práci autorka využíval jak běžných znalostí, získaných v průběhu svého studia, tak zejména řadu zdrojů z internetu a také z odborné literatury. Práce je zpracována vcelku logicky. Dle řešené problematiky a s ohledem na svůj charakter má menší rozsah. Mimo výše uvedeného je v ní i několik dalších drobných nedostatků formálního charakteru. Konkrétně se jedná o: - občasné typografické chyby, - občas nevhodné větné formulace. Předložená práce má i přes některé formální nedostatky celkově dobrou úroveň a je plně v souladu se zadáním. Barbora Hájková prokázala ve své bakalářské práci odpovídající zkušenosti a znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni vysokoškolského studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Škopán, Miroslav

Předložená práce se zabývá rešerší současných koncepčních řešení nosných konstrukcí jeřábů se zaměřením na věžové jeřáby. Při své práci autorka využívala jak běžných znalostí, získaných v průběhu svého studia, tak zejména řadu zdrojů z internetu a také z odborné literatury. V úvodní části je proveden stručný historický úvod ke stavbě jeřábů. Následující kapitola „Jeřáby“ stručně popisuje jednotlivé vybrané druhy jeřábů. V této části vychází autorka z mnohdy zastaralé literatury a bohužel nikoliv z platných ČSN (např. týkající se názvosloví ČSN ISO 4306-1 Jeřáby - Slovník - Část 1: Všeobecně). V následující kapitole („Ocelové konstrukce“) se věnuje již výhradně věžovým jeřábům a pojednává o jejich ocelových konstrukcích – zejména v zaměření na jejich návrh a ověření a optimalizaci. V další části je uveden přehled materiálů užívaných ve stavbě jeřábů. Je zde však uvedena řada dosti zkreslených údajů jak u použití oceli, tak i dalších materiálů, které se v nosných konstrukcích jeřábů objevují minimálně. Kapitola 3.3 je nevhodně nazvána, navíc je nutno konstatovat, že slitiny titanu se v nosných konstrukcích nevyskytují. Další popsané technologie jsou spíše futuristického charakteru, ale jak je v závěru uvedeno, nelze v budoucnosti vyloučit ve stavbě jeřábů použití nových a netradičních materiálů. Práce je zpracována standardně a je přehledně členěna. Dle řešené problematiky a s ohledem na svůj charakter má přiměřený rozsah. V práci je však řada nedostatků věcného i formálního charakteru. Kromě výše uvedeného se jedná i o: - práce je vytištěna jednostranně - v rozporu se směrnicí rektora 72/2017 „Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací“, - drobné překlepy a gramatické chyby, - nesmyslné tvrzení na str. 14 nahoře a k tomu obr. 7 – tento jeřáb se neupevňuje na žádné podvozky!, - obr. 18 – nízká kvalita, popis v angličtině, chybí odkaz na zdroj, - v řadě případů nedostatečné odkazy na zdroje – např. na str. 21 až 23 u rovnic 1 až 16 chybějí odkazy, - z přehledu použitých zdrojů je zřejmé, že byly minimálně využívány platné ČSN (jediný odkaz z 65), - neúplný seznam použitých zkratek a symbolů, - zaměňování malých a velkých písmen v označování symbolů (str. 26 pod obrázkem), - chybné tvrzení na str. 34 dole, že na OK jeřábů se používá nerezová ocel. Předložená práce má z důvodu výše uvedených nedostatků podprůměrnou úroveň a je v souladu se zadáním. Barbora Hájková v ní však prokázala odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni vysokoškolského studia. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 113011