HORVÁTHOVÁ, D. Bezpečnostní systém do automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Cílem bakalářské práce bylo vypracovat návrh bezpečnostního systému automobilu, který by znemožnil jeho řízení osobou nacházející se pod vlivem alkoholu. Při řešení jednotlivých kroků zadání postupovala autorka s mimořádným zájmem o tuto problematiku a velkým nasazením, na základě shromáždění dostupných poznatků o již existujících obdobných bezpečnostních systémech zpracovala koncepci a návrh vlastního řešení. Navržené technické řešení je doplněno i finanční analýzou pro realizaci funkčního vzorku. Zadání bakalářské práce bylo splněno v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kaplan, Zdeněk

Absolventka, Dominika Horváthová, zpracovala svoji bakalářskou práci na téma „Bezpečnostní systém do automobilů“, přitom shromáždila velké množství dostupných poznatků o problematice a na jejich základě navrhla vlastní bezpečnostní systém automobilu, který znemožňuje řízení automobilu osobě, která je pod vlivem alkoholu. Navržené řešení doplnila i odhadem ceny prototypu zařízení. Lze konstatovat, že absolventka splnila požadavky a cíle zadání bakalářské práce v požadovaném rozsahu, použila vhodné metody řešení a prokázala schopnost samostatně řešit obtížné problémy. Drobné nedostatky z hlediska formálních náležitostí, grafické, stylistické úpravy i práce s literaturou, které se ojediněle v práci vyskytují, nesnižují hodnotu její práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Práce s literaturou včetně citací A
Vlastní přínos a originalita
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 113026