ZABLOUDIL, J. Tepelné zpracování hliníkové slitiny AlSi7Mg0,6 vyrobené 3D tiskem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutný, Daniel

Předložená práce je na výborné úrovni. Student pracoval velmi iniciativně a samostatně a při řešení práce si zvládl osvojit práci s 3D skenerem, softwarem pro přípravu 3D tiskových dat, ovládání zařízení pro 3D tisk kovů i pece pro tepelné zpracování vzorků. Oceňuji kvalitně provedenou rešerši a analýzu vědeckých článků o tepelném zpracování a zejména interpretaci výsledků a stanovení závěrů. Výsledky práce jsou natolik zajímavé, že byly zpracovány do příspěvku na mezinárodní konferenci. Student tak je spoluautorem vědecké publikace, která bude indexována v databázi Scopus.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Malý, Martin

Výzkumná práce je zaměřena na zpracování hliníkové slitiny AlSi7Mg0,6 metodou SLM. Autor zpracoval rozsáhlou rešerši vědeckých publikací o tepelném zpracování této slitiny a na jejím základě stanovil plán experimentů. V průběhu práce bylo vyrobeno 8 platforem s referenčními vzorky, které byly různě tepelně zpracovány. Mechanické vlastnosti byly hodnoceny z tahových vzorků ve stavu přímo po stavbě. Ze vzorků pro určení zbytkových napětí byly stanoveny hodnoty deformací po odříznutí od základové desky. Autor z výsledných hodnot doporučuje vhodné teplené zpracování pro danou slitinu. Práce je dobře logicky členěna, přehledně popsána a jsou splněny všechny vytyčené cíle. Nicméně mi zde chybí popis použitých procesních parametrů, které byly použity pro stavbu vzorků. Jejich vliv není zanedbatelný, jak bylo popsáno v mnoha publikacích. Například u vzorků pro zbytkové napětí je velice důležité uvést, s jakou skenovací strategií byly vzorky vyrobeny. Směr tvorby lázně, jak autor uvádí, závisí právě na použité skenovací strategii, která obvykle rotuje v každé vrstvě o 67° a směr tvorby lázně je tedy v každé vrstvě jiný. Práce je na vysoké úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 116197