FRYDRYCH, J. Kování těla střely [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Lidmila, Zdeněk

Bakalářská práce Jana Frydrycha je zaměřena do oblasti speciální výroby, na výrobu velkorážové munice. Úkolem studenta bylo navrhnout postup výroby těla střely. Výsledkem řešení jeho práce je návrh technologického postupu kování řešené součásti, výkresová dokumentace a rámcové technicko-ekonomické zhodnocení navrženého řešení. Hlavním úskalím řešení této BP byl nedostatek relevantních literárních podkladů. Orientace v doposud zcela neznámé problematice činila studentovi problémy, které však díky zodpovědnému přístupu postupně překonal a cíle vytýčené v zadání práce splnil.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Císařová, Michaela

Předložená bakalářská práce je zaměřena na výrobu dělostřeleckého granátu speciální technologií zápustkového kování. Literární rešerše je zaměřena na technologii objemového tváření za tepla. Rozsahem je dostačující, avšak nachází se v ní spousta překlepů a gramatických chyb (např. malá písmena na začátku vět, obr. 18, str. 31 výkobku). V legendách použitých k popisů jednotlivých vztahů se neustále objevují neznámé, které již byly definovány (rov. 2. 4, 2. 5, 2. 9, 2.10), na str. 25 je odkaz na obrázek 23 místo 24. Samotné řešení výroby součásti je zpracováno přehledně včetně doplňujících obrázků, některé ovšem nejsou správně (např. obr. 29, 31). Při výpočtu jednotlivých průměrů ogivalu postrádám průměry vnitřní dutiny (stanovení rozměru "b") . Ve vztahu na str. 26 je použito chybné znaménko. Domnívám se, že výkres výkovku není správně, v řezu má být zobrazen výkovek - polotovar, nikoli tvar součásti zvětšená o přídavek na obrábění a v hrdle součásti by se neměl vyskytovat ani závit (chybí zde i přídavek na obrobení). Výkres BP_7_183468 a BP_8_183468 je chybně označen, domnívám se, že jde o zápustku a trn pro děrování. Bakalářská práce splnila stanovené cíle a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116385