DUKOVSKÝ, D. Charakterizace nástřiků deponovaných suspenzním plazmovým nanášením s použitím různých organických nosičů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Čížek, Jan

Předkládaná bakalářská práce studenta Daniela Dukovského se zabývá tématem depozice suspenzí s různými organickými nosiči pomocí hybridního plazmového hořáku, světově ojedinělé technologie pro povrchovou úpravu materiálů. Student se do této studie aktivně zapojil a úspěšně zvládl nejen rešeršní část, ale v rámci pobytů na ÚFP AV ČR v Praze se osobně realizoval i v kompletní experimentální fázi, počínaje výrobou vlastních suspenzí, přes jejich depozice, až po finalní charakterizace nástřiků. Při těchto postupech si osvojit hned několik technik (např. chemická příprava, plazmové nanášení, metalografie, tahové zkoušky, základy tribologie, ...), které bývají spíše k vidění u studentů magisterských či dokonce doktorských. Je zde tedy myslím na místě zdůraznit, že tyto experimentální úkoly a zejména pak jejich rozsah jsou na bakalářskou práci zcela vyjímečné. Na základě získaných výsledků bude navíc sepsán článek do prestižního zahraničního časopisu, kde bude Daniel uveden jako spoluautor. S postupem sepisování závěrečné práce jsem jako školitel spokojen a nemám vážnější výhrady. Odevzdání práce v posledním možném týdnu bylo způsobeno rozsahem experimentálních prací a nemělo vliv na kvalitu práce. Kladně rozhodně hodnotím studentova rozhodnutí poprat se s programem LaTeX a rovněž sepsat práci v anglickém jazyce. Ten místy není 100% bezchybný, ale tyto drobné chyby nijak nenarušují srozumitelnost textu. Daniel se osvědčil jako spolehlivý a samostatný student, zvládl práci s literaturou a při sestavování rešeršní části práce prokázal dobrou orientaci v problematice. Díky vlastní iniciativě pomohl urychlit postup experimentální části práce, díky čemuž vznikl prostor charakterizovat nástřiky např. i z pohledu přilnavosti či tvrdosti. Tyto parciální úlohy byly již zcela nad rámec původně stanovených cílů, o kterých lze tedy s jistotou konstatovat, že byly beze zbytku splněny. Jako školitel bych si přál společně pokračovat v naší spolupráci v rámci studentovy diplomové práce. Práci studenta hodnotím celkovým stupněm A a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Toma, Filofteia-Laura

The submitted bachelor thesis of student Daniel Dukovský focuses on the study of coating deposition using the suspension plasma spraying with the hybrid water-stabilized plasma spraying. The goal was to define the influence of the organic carrier on the Al2O3-coating properties and deposition efficiency. The author made a general description of the thermal spray processes and coating feedstock. A more detailed focus on the state-of-art of the suspension spraying was desired. The author needs to be a little bit more carefully with the general affirmations / citations from literature, see for example the chapter 2.2.1 – HVOF “However the drawback of this technique is that coating is not 100% crystalline”. This affirmation is not generally correct, that why a concrete case description is highly recommended. In the Table 2 the author presented the “flame temperature” of different spray processes - the author need to be paid attention on the use of terms because no flame is seen in “plasma spraying” or “wire spraying”. In the Table 3, there are some typing mistakes, which need to be corrected: - Instead Fe13Cr – correct is Fe13Cr - Instead Ni25C – correct is Ni25C - Instead WC12Co – correct is WC12Co The sentences: “Figure 3.1. shows behavior of plasma sprayed solution”. [Chapter 3.2.1] and “The transformation of plasma sprayed suspension into a solid coating is shown in Fig. 3.2” [Chapter 3.2.2] need to be revised. In Chapter 4.1.2. : it was desired some details about the purity and phase composition of the Al2O3 raw powder, as well about the dispersing additive and role of BYK in the stabilization of the suspensions. In the Chapter 5 the authors present the mainly results on the deposition efficiency and coating properties function of the substrate nature and suspension. The author needs to pay attention on the representation of the experimental data, i.e. coating thickness, surface roughness, microhardness. Probably the values are average ones, but it is important to give also the standard deviation, as presented for porosity level (see Fig. 5.10). In Conclusion part the author summarizes the main impact of the solvent on the final coating properties. Although not the focus of the work, some words about the environmental aspect of the spraying with organic suspensions, mainly about the suspension manipulation, safety, recycling of the residuals were desired. Comment to the formal side of the thesis: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style; the text effectively refers to graphs and tables and disposes with a bibliography with 42 relevant references, mainly used in appropriate way. The methods and tools used were relevant to the research question being investigated, and adequate to the author's level of studies. Comment to the side of the thesis: Overall, this is a good bachelor thesis, written in a comprehensive way which can be easily followed. Although it was difficult to discuss all the experimental data, the results seem to be reasonable. The author presents new ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to draw conclusions based on the knowledge of relevant results. The thesis did meet the assigned aims and goals. I do recommend accepting the submitted thesis for its defense.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116657