VENC, J. Návrh designu žlabu s ohledem na hygienické požadavky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Podaný, Kamil

Práce předkládá návrh designu odtokového žlabu s ohledem na pravidla hygieny organizace EHEDG. Student se na první konzultaci dostavil teprve 19. března - od této chvíle už ale chodil pravidelně, stejně jako do firmy, která téma zadala. Provedení odpovídá stanovenému zadání, na škodu je slabší jazykové vyjadřování a pravopis. Tištěná verze práce obsahuje nepochopitelné prázdné listy a nekvalitně vytištěné obrázky. Celkové hodnocení zohledňuje průběžnou tvorbu práce a její stylistickou a grafickou úpravu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Staněk, Vojtěch

Předložená bakalářská práce je jediná verze v českém jazyce, která popisuje podmínky EHEDG a její aplikaci v konstrukční činnosti plně hygienických odvodňovacích systémů. Student byl tedy primárně odkázán na globální internetovou stránku ehedg.org a konstruktérský manuál ACO skupiny (rovněž v anglickém jazyce). Celkově práce svým rozsahem a formou zcela splnila očekávání firmy ACO. Rovněž spolupráce se studentem byla vzorná a jeho přístup aktivní. Nicméně student se i přes mnohá upozornění v rámci konzultací nevyvaroval poměrně častým gramatickým chybám (ať již jde o psaní měkkých "i" pro drtivou většinu příčestí minulých, případně pár dlouhých souvětí, jejichž věty nebyly odděleny čárkami). Po grafické stránce byla práce rovněž velice hezky zpracována, většina obrázků byla studentem překreslena do jednotné podoby (až na obrázky 10 a 11). Na základě výše uvedeného, práce působí převážně pozitivním dojmem a rád ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116667