JAKUBCOVÁ, E. Problematika nedestruktivního zkoušení v současné průmyslové praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Juliš, Martin

Studentka Eliška Jakubcová vypracovala svojí závěrečnou práci zcela samostatně. Téma práce bylo zvoleno na přání studentky po vzájemné diskusi a vyspecifikování cílů tak, aby bylo možné výsledky využít mimo jiné i ve výuce příslušných předmětů na Ústavu materiálových věd a inženýrství FSI VUT v Brně. Studentka následně při zpracování daného tématu dostatečně prokázala zodpovědný přístup, samostatnost a ze strany školitele tak bylo třeba jen několika málo formálních zásahů do předložené BP. Nad rámec běžných bakalářských prací obecného typu do své práce studentka zahrnula i experimentální část zaměřenou na aplikaci, vyhodnocení výsledků a vzájemné porovnání aplikačních možností vybraných NDT metod. Rozsáhlý seznam použitých literárních zdrojů také svědčí o dobré orientaci v zadaném tématu. Celkově hodnotím bakalářskou práci stupněm "A" a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klakurková, Lenka

Bakalářská práce se velmi pečlivě zabývá procesem certifikace pracovníků v oblasti nedestruktivního zkoušení materiálu. Autorka velmi pečlivě prostudovala veškeré dostupné materiály a v přehledné a ucelené formě prezentovala postupy, které jsou nezbytné pro získání jednotlivých druhů certifikace. O podrobném sestudování dané problematiky svědčí i skutečnost, že autorka poukazuje na nedostatky v současném systému certifikace, které umožňují novým adeptům úspěšně projít řádným zkušebním procesem bez dostatečných znalostí a kvalifikačních předpokladů. Autorka rovněž poukazuje na problémy související s absencí jednotné mezinárodní metodiky certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení i s problémy s certifikací u nově vznikajících metod. Zcela nad rámec požadovaného rozsahu bakalářské práce zpracovala studentka i experimentální část práce. Pod vedením certifikovaného pracovníka prováděla hodnocení kvality svarového spoje trubky pomocí prozařovací metody, magnetické práškové zkoušky a měření těsnosti. Všech zmíněných nedestruktivních metod hodnocení kvality svarového spoje se studentka aktivně účastnila a následně prováděla i jejich kompletní vyhodnocení. Bakalářská práce je psána srozumitelně, v logicky navazujících celcích. Drobné stylistické a formulační nepřesnosti rozhodně nesnižují její úroveň. Práci hodnotím jako velmi zdařilou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 116706