BILÍČEK, M. Šnekový dopravník třísek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Rešeršní úvod technické zprávy je velmi kvalitní. Ve výpočtech jsou obtížně dohledatelné nesrovnalosti vzhledem k seznamu použitých zkratek a symbolů bez abecedního pořádku. Například rovnice 17 neodpovídá při dosazení hodnot kótám ve výkresové dokumentaci - kroucen je mezikruhový průřez 45mm/40mm a navíc je zeslaben otvory, zde je otlačení, ohyb i krut vzhledem ke 2,5mm tloušťce stěny trubky a ostré hraně vrubu - viz výkres šneku detaily A a B - velmi nebezpečný. V rovnici 18 je Mk=110Nm, v jiných rovnicích, např. 9, 25, 26 je Mk=92,3Nm. Veličina l v rovnici 22 není nikde uvedena, ani v seznamu zkratek a symbolů. Konstrukce a výkresová dokumentace je provedena klasickým způsobem, stroj je robustní s nahraditelnými celky, má zbytečně vyšší výrobní cenu. Na výkrese sestavy chybí pozice i poloha kotevních šroubů, chybí pero vstupního hřídele včetně pozice, chybí rozměr patek stojin stroje, kromě gufera bych doporučil i nakoupený labyrint NILOS RING. Nesmyslem jsou průměry 200 a 225 v detailech D a E. Vstupní hřídel nemá toleranci a drsnost u průměru 20. Autor prokázal touto prací značnou nedůslednost, ale zároveň jisté konstrukční i výpočtové schopnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pokorný, Přemysl

Předložená práce se zabývá kostrukčním návrhem šnekového dopravníku. V úvodní části práce je zpracován přehled dopravníků používaných pro dopravu třísek. Nosnou částí práce je vlastní konstrukční návrh šnekového doravníku. Student se v práci dopustil řady pochybení jak formálního tak i věcného charakteru. K práci mám zejména tyto připomínky: - rešeršní části práce chybí vlastní zhodnocení - není jasné proč byl zvolen právě šnekový dopravník - převzaté hodnoty ve výpočtu nejsou dostatečně přesně citovány - hodnota kroutícího momentu se liší ve vzorcích (9) a (18) - u posouzení šneku není řešeno napojení na pohon - vliv zeslabení průřezu + vlivy vrubů - chybí relevantní posouzení spojovacích členů mezi pohonem a šnekem (zvolené řešení dle výkresové dokumentace má velmi omezenou použitelnost) - na výkrese sestavy jsou nesmyslné hodnoty kót průměruhřídele šneku - hodnota tlaku pro výpočet otlačení str. 41 je údajně čerpána z literatury, která však tuto hodnotu neobsahuje Celkově má práce nepříliš vysokou úroveň přesto dostatečným způsobem splňuje požadavky zadání. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací F
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 116856