PELÍŠEK, V. Ekologie výroby, provozu a údržby automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejtmánek, Petr

Bakalářská páce pana Pelíška shrnuje informace, technologie a trendy z oblasti ekologie v automobilovém průmyslu. Popsány jsou všechny základní dopady automobilů na životní prostředí v průběhu jejich celého životního cyklu, tj. od výroby přes provoz a údržbu až po likvidaci. Student splnil všechny cíle stanovené v zadání práce, některé uvedené informace by nejspíš mohly být podrobeny většímu kritickému pohledu, to je však dosti komplikované na základě velmi strohých informací o nových popisovaných technologiích. Drobnou výtku lze mít i k občasnému užívání činného rodu v průběhu práce, ačkoliv v odborné práci se obvykle užívá činného rodu maximálně v úvodu a závěrů. Další připomínka směřuje k seznamu informačních zdrojů, kde některé citace nedodržují příslušnou normu. Z celkového pohledu vedoucího je práce na dobré úrovni, student přistupoval velmi svědomitě a samostatně, případné rady a připomínky vhodně zapracoval do textu práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zháňal, Lubor

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit přehled dopadu celého životního cyklu automobilů na životní prostředí. Toto téma je velmi zajímavé a aktuální, ale žel také až příliš široké na seriózní a hloubkové zpracování, což se projevilo i v této práci. Zejména kapitola Výroba automobilů trpí poněkud chaotickým uspořádáním, kdy autor skáče nenadále mezi tématy i myšlenkami (čedičová vlákna), dopouští se značného zjednodušení (nahrazení kaučuku pampeliškami) či vyloženě chybných tvrzení (mnohonásobně větší kapacita superkondenzátorů oproti akumulátorům) a přítomno je také zvýšené množství překlepů. Následující kapitoly, věnující se provozu, údržbě a likvidaci automobilů, jsou již o něco lepší. Pozitivně pak hodnotím alespoň místy naznačené myšlení v souvislostech a snahu autora o komentáře z vlastní pohledu, takže se nejedná jen o sbírku převzatých myšlenek, ale je přítomen i osobní názor. Celkově vzato práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 116857