JIRKŮ, F. Regenerativní tlumič odpružení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Blaťák, Ondřej

Bakalářská práce pana Jirků zpracovává zajímavé téma, regenerativního tlumiče odpružení. V úvodu posudku je třeba zmínit skutečnost, že uvedené téma bylo vypsáno právě na podnět pana Jirků, který měl nápad na vlastní koncepci regenerativního tlumiče odpružení. První rešeršní část práce přináší úvod do problematiky konstrukce odpružení vozidla. Vzhledem k tomu, že základem práce je především oblast tlumení, je tato část až zbytečně rozsáhlá. Druhá kapitola věnovaná jednotlivým konceptům regenerativního tlumení je jistě cennější. Samotná volba modelu pro výpočet, stejně jako programového prostředí je dobrá. Výstupy modelu se jeví jako správné. Samotné zpracování konceptu tlumiče přináší řadu nejasností. Není zřejmé, jak bude systém viz. Obr. 23 fungovat, když nekompenzuje různé objemy kapalin v pracovních komorách tlumiče. Stejně tak dle uvedených vztahů není zřejmé určení tlaků v jednotlivých komorách jako vytvoření tlakové ztráty odpovídající potřebné tlumicí síle. Přestože student inicioval vypsání „vlastního“ tématu bakalářské práce, při samotném zpracování se tato aktivita příliš neprojevovala. Výhrady bych měl rovněž k některým literárním zdrojům, jako např. internetové stránky autoforum. V oblasti konstrukce vzduchového odpružení jistě existují lepší publikace. Některé další zdroje byly patrně hůře přeloženy, zaměňují se termíny odpružení, tlumení apod. Obecně práce splnila zadání a přináší jistý základ pro případně navazující práce v této oblasti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Hejtmánek, Petr

Bakalářská práce pana Jirků se zaobírá možností využití relativního pohybu odpružené a neodpružené hmoty k tvorbě elektrické energie. Základní pojednání o odpružení vozidel je zpracováno poměrně vágně, některé definice jsou nepřesné a jsou uváděny nevhodné termíny, například „hydraulické odpružení“. Přehled regenerativních tlumičů přináší poměrně zajímavé informace o různých koncepcích těchto tlumičů, popis jejich funkce je obecně správný, jen by mohly být funkční principy rozebrány detailněji a podrobeny nějaké kritice. Vlastní návrh silně kopíruje koncepci „HESA“, pozitivně lze však hodnotit tvorbu čtvrtinového modelu a modelu vozovky pro kvantitativní ohodnocení návrhu. Nicméně koncepční návrh vzbuzuje určité nejasnosti, zejména řešení změny objemu soustavy při zasouvání pístnice do tlumiče, schopnost dosažení požadované tlakové ztráty pro generaci potřebných tlumicích sil, způsoby regulace turbíny, vliv nárůstu celkové hmotnosti vozidla instalací tohoto systému, vliv pulsací na funkci turbíny, opatření proti kavitaci, ztráty třením pístu a pístnice, ad. Hodnocení příliš nezlepšuje ani slabší grafická a stylistická úprava, či výběr několika nevhodných literárních zdrojů. Nicméně je třeba ocenit skutečnost, že práce není jen rešeršní, ale byla realizována i jistá výpočtová analýza.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 116930