SCHULTZ, R. Pasivní bezpečnost závodních automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejtmánek, Petr

Pan Richard Schultz ve své bakalářské práci vytvořil souhrnný přehled prvků podílejících se na pasivní bezpečnosti posádek závodních automobilů. Prvky jsou popsány z historického, konstrukčního i funkčního hlediska a jsou logicky seřazeny, oceňuji zejména velice detailní propracování kapitoly o bezpečnosti ve Formuli 1. Student postupoval při řešení práce samostatně a svědomitě, všechny cíle a požadavky práce byly zcela splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Blaťák, Ondřej

Cíle bakalářské práce zabývající se prvky pasivní bezpečnosti užívané u závodních automobilů byly splněny ve všech bodech. Práce je po obsahové stránce velice kvalitní, jednotlivé prvky bezpečnosti jsou podrobně analyzovány. Po grafické stránce je vypracovaní velmi přehledné a působí uceleným dojmem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29848