VANĚK, V. Zpracování dat z měření tlumičů na tlumičovém dynamometru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Blaťák, Ondřej

Pan Vaněk zpracoval bakalářskou práci na téma „Zpracování dat z měření tlumičů na tlumičovém dynamometru“. Cílem práce bylo vytvořit pro Ústav automobilního a dopravního inženýrství softwarový nástroj pro zpracování dat měření na tlumičovém dynamometru. Veškeré rešeršní kapitoly přináší dobrý vhled do problematiky konstrukce tlumičů, stejně jako jejich charakteristik a měření. Hlavní těžiště práce leží v tvorbě samotného skriptu v programu Matlab, který je v práci popsán relativně stručně. Podstatné je, že jeho funkčnost skriptu je demonstrována na vzorových datech (je přílohou bakalářské práce). Některé části programu např. pro charakterizování hystereze mohli být zpracovány jinak a možná i lépe. Je však třeba si uvědomit časovou náročnost vytvoření podobného automatizovaného programu pro studenta, který v rámci vyučovaných předmětů v rámci studia nemohl získat hlubší dovednosti pro práci s programem Matlab. Po odladění některých drobných nedostatků by tento vytvořený nástroj mohl být na ÚADI používán. Student Vaněk pracoval velice samostatně a v přiměřené míře využíval konzultací. Bakalářská práce je po grafické i stylistické stránce na dobré úrovni, je zpracována logicky a přehledně. Práce splnila zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vančura, Jan

Pan Vaněk se ve své práci zabývá softwarovým nástrojem pro zpracování měření tlumičů na tlumičovém dynamometru. Práce je logicky členěna do dvou hlavních částí, přičemž první lze považovat za rešerši ve které jsou shrnuty a přehledně popsány koncepty jednotlivých tlumičů, jejich částí, základní charakteristiky principy testování a negativní vlivy pozorovatelné v samotných charakteristikách. V praktické části je nejdříve řešen import vlastních dat a to tak, aby se jednalo o univerzální nástroj. Dále je popsána tvorba GUI. Cíl týkající se vyhledávání přechodu mezi low speed a high speed oblastí v F-v charakteristice mohl být dosažen mnohem lépe. Řešení popsané v této práci spočívá v tom, že uživatel označí oblast přechodu z low speed do high speed. Samotná praktická část je oproti rešeršní méně přehledná a není zcela zřejmé, jak vytvořený nástroj funguje, nicméně jeho funkčnost je prokázána na reálných datech z měření. Práci považuji za dobře zpracovanou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 117037