STACH, V. Měření koncentrací vybraných složek ve spalinách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Jecha, David

Bakalářská práce na téma „Měření koncentrací vybraných složek ve spalinách“ splnila vytyčené cíle bakalářské práce. Na základě legislativních požadavků autor vyčlenil a popisuje jednotlivé znečišťující látky. Pro tyto látky velice pečlivě popisuje metody stanovení koncentrací. Tuto část považuji za velmi přínosnou a student ji vypracoval samostatně. Autor se věnoval i výčtu vyráběných analyzátorů od jednotlivých společností, které dodávají své produkty pro měření koncentrací ve spalinách a odpadních plynech, jak v přenosném tak v stacionárním provedení. Ale bohužel je výčet mírně zmatečný a nepřehledný. Značným přínosem je měření posunu a citlivosti měření jednotlivých koncentrací pro vybrané analyzátory. Student nevyužil celou dobu pro vypracování bakalářské práce a to se i podepsalo na konečné verzi práce. Jinak je práce svým rozsahem nadstandartní. Studentovi bych vytkl především styl psaní této práce, který značně snižuje úroveň této práce, nejmarkantněji je toto patrné v úvodu a v závěru práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Bojanovský, Jiří

Autor se v práci zabývá analýzou spalin. Velký prostor je věnován teoretické části, kde autor popisuje legislativní problematiku, jednotlivé znečišťující látky a metody stanovení koncentrací těchto látek ve spalinách. Dále jsou popsány jednotlivé komerčně dostupné analyzátory několika světových výrobců. V rámci praktické části autor popisuje postup měření a vyhodnocuje zkoušky několika vybraných analyzátorů. Tyto zkoušky jsou zaměřeny na měření citlivosti, posunu a náběhových charakteristik zkoušených analyzátorů. Rozsah práce je v rámci bakalářského studia na FSI nadstandardní. Formálně lze práci vytknout nesprávný formát vlastní bibliografické citace, občasně se vyskytující podivné formulace, často se opakující chyby v interpunkci a některé překlepy. Relativně zásadnější nedostatky se v práci objevují při citování. Například kapitoly 1.1.4 až 1.2.1 nejsou ocitovány vůbec. Stejně tak není ocitována kapitola 3.1. Ve více případech autor na konci odstavce nebo kapitoly uvádí více zdrojů za sebou, přičemž není jasné, která informace pochází z kterého zdroje. Úvod a závěr je napsán podivným netechnickým stylem a neobsahuje kompletní formální náležitosti. I přes výše zmíněné nedostatky je práce kvalitní a její cíle se podařilo naplnit v plném rozsahu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 117043