KRYŠTŮFEK, T. Výroba pokročilých odlitků ze slitin mědi a jejich vlastnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaňa, Václav

Student při hledání literárních zdrojů i následném zpracování dat nalezených v odborné literatuře pracoval samostatně a velmi pečlivě. Pravidelně chodil konzultovat jednotlivé části práce. Za velmi zdařilou považuji zejména část práce podrobně rozebírající a vysvětlující metalurgické problémy při tavení jak čisté elektrovodné mědi, tak i jejich slitin. Celkový studentův přístup hodnotím kladně. Jeho bakalářskou práci považuji za velmi dobrou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pernica, Vítězslav

Předložená bakalářská práce s názvem "Výroba pokročilých odlitků ze slitin mědi a jejich vlastnosti" popisuje na samotném začátku metalurgické procesy získávání mědi. Následně se autor v práci zaměřil na technologie tavení slitin na bázi mědi včetně konečné fáze -desoxidace. Kapitoly navazující se zabývají zejména rafinací mědi slitin mědi a tavení čisté mědi pro elektrotechnické účely. V poslední kapitole se práce dotkne slévárenských slitin mědi, jejich tavením a využitím. Cílem práce bylo zpracovat metody a postupy výroby pokročilých odlitků ze slitin mědi a jejich použití v praxi, čehož se nepodařilo dosáhnout zcela. Téměř celá práce se věnuje metalurgickému zpracování kovu na bázi mědi. Práce by zasloužila upřesnit rozdělení bronzů a uvést mimo ty běžné i speciální slitiny pro pokročilé odlitky. V úvodu kapitoly 5. Slévárenské slitiny mědi se zbytečně a nevhodně opakuje využití mědi jako např. užití pro okapy, střešní krytiny, mobilní telefony apod., které spadá do oblasti technologie tváření. Celkově má práce logické uspořádání a je zpracována na dobré odborné úrovni a mimo předchozích výtek odpovídá požadavkům na tento typ prací kladených. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 117053