FUČÍK, O. Experimentální určení tlumení nosníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Rubeš, Ondřej

Předkládaná bakalářská práce se zabývá rešerší určování vlastního tlumení různých materiálů a aplikací poznatků na praktickém experimentu. Student správně aplikoval poznatky získané při studiu, které dále vhodně doplňoval s pomocí literatury a na konzultacích. S využitím těchto postupů přehledně zpracoval zvolené téma ve své práci. Z práce je patrný postup experimentů i vyhodnocení tlumení testovaných materiálů. Výsledky jsou vhodné pro další použití v oblasti energy harvestingu, který je na ústavu řešen. Práce má drobné nedostatky ve formátování, které však nejsou zásadního charakteru, a proto práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hadraba, Petr

Předložená práce se zabývá zajímavým tématem experimentálního určením tlumení vetknutých nosníků. Práce je logicky uspořádaná experimentální část dobře navazuje na rešerši a celkově se dobře čte. Teoretická část seznamuje se základy modelování dynamických soustav a metodami pro odhad modálního tlumení. Praktická část pak využívá obálkové metody pro odhad tlumení nosníku z experimentu. Použity byly dva typy materiálu ocel a hliník a tři různé průřezy nosníků. Jeden z ocelových nosník byl testován pro různé délky, zde student zajímavě hodnotí zvýšení modálního tlumení nárůstem vlivu vazby. U hodnocení neúspěšného měření, vybuzení více vlastních tvarů, by bylo zajímavé připojit i graf frekvenčního spektra pro toto měření, které zde ovšem chybí. Práce je na velmi dobré úrovni a prokazuje studentovu dobrou orientaci v problematice kmitání. Zadání bylo splněno, doporučuji k obhajobě a hodnotím A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 117062