RŽONCA, M. Návrh malého soustruhu na dřevo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Jan

Bakalářská práce je členěna do několika navazujících částí. V první studen obecně popisuje části a funkce jednotlivých uzlů soustruhu, na tuto kapitolu navazuje rešerší strojů dostupných na trhu. Na základě rešerše jsou vytipovány tři koncepty, z nichž student vybírá optimální řešení. Další část práce s věnuje samotné konstrukci stoje a popisu řešení jednotlivých uzlů. Následuje výpočtová část práce s dimenzováním a kontrolou vybraných částí. V práci se můžeme setkat s některými tvrzeními, které nekorespondují s realitou, taktéž výpočtová zpráva obsahuje nedostatky např. v podobě absence některých působících sil na vřeteno. Navržené konstrukční řešení a zpracování ve 3D, stejně tak i výkresová dokumentace by si zasloužili větší péči při jejich zpracování. Přes uvedené výtky práce splnila cíle zadání, doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu E
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Tůma, Jiří

Cílem předložené práce je návrh malého soustruhu na dřevo pro potřeby malých dílen a kutilů. K výsledku směřuje práce skrz průzkum trhu, který se zaměřuje na obdobná zařízení. Uvedené typy soustruhů jsou srovnávány z hlediska provozních parametrů. V rešeršní části jsou také popsány základní konstrukční uzly soustruhů na dřevo. Zde se vyskytuje množství zavádějících informací ohledně nichž by bylo možné polemizovat, často je zmiňovaný variátor, který se u těchto typů strojů prakticky nepoužívá a velký důraz je kladen na tlumení kmitů, které je u soustruhů na dřevo s ručním vedením dláta téměř bezpředmětné. Slovně zmíněné varianty řešení jsou shrnuty v tabulce "multikriteriálního" výběru, u nichž hodnocené kritéria nedávají moc smysl. Samotné konstrukční řešení je vznosně řečeno dosti netypické. Většina dílů jsou odlitky, stojan - vřeteník bude pr výrobu vyžadovat notnou dávku slévačského umění vlivem vzniklé dutiny. Uchycení vodících tyčí se po několika transportech, nebo po dramatičtějším úběru přerušovaným řezem jednoduše ulomí. Je zde patrná silná náklonnost k víceřadým ložiskům, jejichž provozní životnost při neustálém provozu přesahuje staletí. Domečky ložisek jsou bez jakýchkoliv středících ploch. Napínání řemene je také nevídané a nefunkční. Napínacímu hřebeni zavazí kryt a může nastat situace, kdy v jedné poloze bude řemen volný a do další polohy se hřeben už nedostane. Výpočtová část je dost obtížně pochopitelná, protože není moc popsaná. Byla vybrána 2 kritická místa u nichž není téměř žádné zatížení. Dále je uvažováno s vnější silou vyvolanou pouze hmotností obrobku, se zatížením od obrábění nebo od řemene uvažováno není. Rovnice nejsou nijak popsány, takže je těžké posoudit jejich správnost a co je vlastně počítáno. Jsou počítány řemenice z pohledu otáček na vřeteni, ale už není uvedeno o jaký typ se jedná a zda jsou vůbec dostačující. I přes uvedený výčet připomínek práci hodnotím jako uspokojivou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 117363