BAJDICH, M. Lisy s přímým pohonem současné produkce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Omes, Jiří

Autor závěrečné práce se zabývá analýzou současného stavu u využití přímého pohonu v tvářecí technice. Tato technika přímých pohonů prodělala obrovský rozmach. Práce je rozdělena na rešeršní část a část praktickou. V rešeršní části se student věnuje současné produkci tvářecích strojů. Posouzení současného stavu by si zasloužilo lepší grafickou analýzu. Poznatky z rešerše pak používá v praktické části, kde k lepším pochopení problematiky provádí výpočet hlavního pohonu mechanického lisu dvoubodového, kde je synchronní technologie nejvíce používaná. Provádí porovnání přímého a nepřímého setrvačníkového pohonu. Výsledkem je porovnání, volba motoru pro přímý pohon a návrh uchycení motoru k pohonnému ústrojí. Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dokoupil, Vladimír

Bakalářská práce má v souladu se zadáním převážně rešeršní charakter, ale obsahuje i konstrukční návrhy. Obsahem je rozsáhlá rešerše a analýza současného provedení mechanických lisů a způsobu jejich pohonů včetně příkladů existujících provedení a zhodnocení jejich vlastností. Speciální pozornost je věnována klikovým lisům s přímým pohonem. Student navrhl několik variant pohonu lisu. Zde postrádám analýzu vygenerovaných možností a zdůvodnění výběru varianty k dalšímu podrobnějšímu zpracování. Konstrukční návrh zvolené varianty přímého pohonu na základě zadaných parametrů je doložen nezbytnými výpočty. Přiložený 2D výkres konzoly a kusovník mají podprůměrnou úroveň. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 117616