VACULÍKOVÁ, M. Zkvalitnění služeb Hotelu Centro spojené s přechodem na vyšší stupeň hotelové klasifikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

Diplomantka zpracovala diplomovou práci na velmi dobré úrovni. Jde o dobře provázanou práci, s jasně definovanými cíli, propracovaným způsobem sekundárního a primárního výzkumu, jasně formulovanými závěry a komplexně zpracovanými doporučeními. Práce odpovídá nejvyšším nárokům, kladeným na DP - jak svým zaměřením, tak úrovní zpracování a interpretací získaných údajů a předložených návrhů. V obhajobě prosím odpovědět na tyto dotazy: - vypovídací úroveň odpovědí je m.j. dána možnostmi, které respondentům nabízíte. Z tohoto pohledu se mi jeví poněkud "zavádějící" škála nabízených odpovědí, kterou jste u některých otázek použila: velmi spokojen - spokojen bez výhrad - spokojen s výhradami - nespokojen - velmi nespokojen. Tyto varianty přinejmenším opticky "posilují" pozitivní vnímání úrovně služeb (3 pozitivní varianty odpovědí, 2 negativní). Jak se tento nepoměr mohl projevit v interpetaci odpovědí? Jak by se dalo možnému zkreslení zabránit? - tvrzení o struktuře nákladů (variabilní a fixní) na str. 101 považuji za diskutabilní. Uvádíte zde položky, které podle mého názoru mají fixní (nebo přinejmenším semifixní) charakter: nákup čistících prostředků, nákup kancelářských potřeb, údržbářský materiál. Nejedná se o zásadní dilema, ale uvítal bych osvětlení Vašeho pojetí fixních a variabilních nákladů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A Návrhy jsou postaveny na výsledcích výzkumu, jsou rozpracovány do prakticky realizovatelných dílčích kroků, po odborné stránce jsou racionálně zacíleny do perspektivních oblastí.
Přínos a praktické využití návrhu A Práci považuji za vysoce přínosnou, jedná se o komplexně zpracovaný projekt změn v úrovni poskytovaných služeb, iniciovaný jednak snahou majitelů hotelu o posunutí do vyšší kategorie, jednak také výsledky výzkumu spokojenosti klientů.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Autorka pracovala iniciativně a samostatně, při konzultacích měla vždy jasnou představu o postupu práce a o alternativních možnostech řešení.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B Vhodně zvolená odborná literatura, byť bylo možné čerpat z daleko spektra relevantních publikací.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Přehledný text, i po formální stránce splňující požadavky.
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíle práce byly splněny, rozsah odpovídá požadavkům na tento druh prací kladených.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chalupa, Aleš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 37658