ŠLEZINGR, J. Parametrizace mezních křivek odolnosti elektrických spotřebičů na krátkodobé poklesy a výpadky napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Drápela, Jiří

Diplomová práce svým rozsahem práce odpovídá zadání a naplňuje všechny jeho body. Formální a grafické zpracování je až na méně závažné nedostatky na velmi dobré úrovni a splňuje požadavky kladené na technický text. Přístup studenta k řešení práce byl výborný s výborným vlastním přínosem a iniciativou. Velmi kladně hodnotím především diplomantův přístup k analýze problému, a práci při měření, zpracování a vyhodnocení praktické části diplomové práce. Výsledky práce jsou velmi přínosné pro budoucí návaznost hodnocení napěťových událostí v sítích na vlastní odolnost připojených spotřebičů. V závěru mohly být vyspecifikovány výsledky měření včetně jejich diskuze. S ohledem na uvedená dílčí hodnocení doporučuji diplomovou práci k ústní obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 49/50
Využití literatury B 8/10
Formální zpracování práce A 19/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Bok, Jaromír

Předložená diplomová práce se zabývá studií vlivu krátkodobých napěťových poklesů a přerušení na chování připojených elektrických spotřebičů. Odolnost elektrických spotřebičů na výše zmíněné napěťové poklesy a výpadky je dána různými parametry, zejména však vrcholovou hodnotou napájecího napětí, deformací napětí vyššími harmonickými, průběhem samotné napěťové události, momentálním zatížením testovaného spotřebiče v době poklesu či výpadku napětí a pod. Student v práci detailně rozepsal vlivy jednotlivých parametrů na odolnost počítačových zdrojů, které jsou na kvalitu dodávané elektrické energie bezesporu nejnáročnějšími zařízeními. Student dále zefektivnil normou používanou metodu měření odolnosti spotřebičů na poklesech a výpadcích napětí, čímž dosáhl značné časové úspory při samotných měřeních. Studentem navržená metoda je rovněž pro testovaný počítačový zdroj mnohem šetrnější než metoda dosud používaná. Naměřené hodnoty student zpracoval do přehledných grafů, z nichž jsou jasně patrny vlivy konkrétních nastavovaných parametrů na odolnost daného počítačového zdroje. Diplomant ve své práci prokázal, že dané problematice plně porozuměl. Diplomová práce splnila požadavky zadání v plném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 13037