MALOŇ, M. REVITALIZACE BÝVALÉHO AREÁLU STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY V ROSICÍCH [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Na práci oceňuji především vlastní volbu tématu a příkladné urbanistické řešení s šetrným využitím vymezeného dnes již nevyužívaného školského areálu. Nápaditost architektonických i stavebních úprav a dostaveb standardních dobových konstrukcí objektů v areálu je také příkladná. Pro revitalizaci a obnovu podobných areálů (nejen školských) je výsledné řešení ve svém konceptu velmi aktuální.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 85 Marek efektivně a racionálně využil čas, který si pro práci vymezil. Motivy zvoleného tématu by si ale zasloužily času více. Samostatnost a nápaditost řešení jednotlivých motivů nedostatek času částečně kompenzuje.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Hýl, Michal

Práce dokládá vyzrálé koncepční uvažování autora a dobrou schopnost uplatnit se v profesi. Jako výzvu do budoucna doporučuji autorovi větší zaměření na detail a na prezentaci projektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A V rámci urbanismu uvažuje autor sympaticky přímočaře a zároveň koncepčně velmi dobře Jeho zásahy do stávajícího stavu hodnotím jako přínosné. Stávající budovy do velké míry využívá, ale snaží se o lepší průchodnost územím, lépe propojuje řešené území s centrem Rosic, řeší více lidsky soukromé / veřejné prostory, přidává do areálu veřejné funkce využitelné pro blízké okolí a podobně. Kladně hodnotím i to, že se podrobněji věnuje zeleni a hospodaření s vodou v rámci areálu.
Architektonické řešení A Architektonické řešení je postaveno na rozbití stávajících hmot a přizpůsobení měřítka drobnějšímu měřítku okolních staveb. Tento směr pokládám za správný, stejně tak autorův záměr prolnout okolní zeleň dovnitř budov. Architektonické řešení budov by mohlo ovšem být propracované mnohem více do detailu
Provozní řešení C V rámci dispozic byl autor mnohdy sešněrován pevně daným modulem stávajících objektů. Většinou si s tímto limitem poradil se ctí, ale přesto je vidět, že dispozice byly trochu šité horkou jehlou. U některých bytů chybí dveře, někde je naopak více chodeb než by mohlo být, některé mezonety zdaleka nevyužívají svůj potenciál a podobně. Některé z objektů nejsou podrobněji rozkresleny, přesto je vidět, že byl rozsah práce velký. A možná i trochu nad autorovy síly
Technicko konstrukční řešení B Technicko – konstrukční řešení působí realisticky a proveditelně. Autor mohl do stávajícího konstrukčního systému mnohdy zasáhnout ještě o něco více a „provzdušnit“ dispozice uvnitř některých bytů.
Formální úroveň D Z pohledu formální úrovně by si práce zasloužila mnohem větší péči. Nejlépe zde hodnotím grafický popis konceptu, který je přehledný a srozumitelný. Půdorysy by potřebovaly vyladit tloušťky čar a doplnit v několika případech chybějící nábytek. Pohledy a řezy by mohly být daleko propracovanější, graficky sladěné a lépe celý projekt prodat. A závěrečné vizualizace by si zasloužily daleko více života. Je škoda, že tento v jádru velmi dobrý projekt není adekvátně prezentován.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 116203