VÍTEK, F. TRANSFORMACE AREÁLU BÝVALÉHO ZÁMECKÉHO PIVOVARU V UHERSKÉM OSTROHU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Propracovaný návrh obnovy pivovaru je velmi dobře koncepčně zvládnut, s logickým postupem od celku k detailu. Pozoruhodné jsou aplikované osobní zkušenosti s provozem a technologií minipivovaru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 Poctivý a cílevědomý přístup v průběhu celé práce je ve výsledném návrhu jasně znát. Filipova systematická práce postupovala jasně a cílevědomě ke kvalitnímu výsledku
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Veselý, Josef

Předložená práce dokládá autorovu schopnost řešit projekt od širších vztahů až po detailní výkresovou dokumentace. Práce sice některé aspekty projektu neřeší, ale v celku je velmi kvalitní a přehledná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Urbanistické řešení je výborně zpracované, přehledné. Vyčištění lokality pivovaru a doplnění, oživení lokality je žádoucí a realizovatelné. Struktura dostaveb v areálu je logická, analogicky doplňující stávající strukturu pivovaru.
Architektonické řešení A Architektonické řešení a jeho podrobnost je do značné míry definována urbanistickým tématem a přesahem do tématu rekonstrukce industriálních areálů. Architektonická podoba dostavby Základní umělecké školy je prezentována jen schématicky v situačním výkrese a axonometrii a jistě by si zasloužila podrobnější zpracování. Tuto skutečnost ale vyvažuje naprosto precizní zpracování rekonstruovaných objektů pivovaru, bohužel ale na úkor navrhované dostavby. Pozitivně hodnotním výběr referencí.
Provozní řešení A Provozní řešení je přehledně zpracované. Oživení areálu pivovaru dalšími funkcemi (bydlení, palírna, restaurace,atd..) je logické a ve výsledku pro lokalitu velice příznivé.
Technicko konstrukční řešení B Autor předpokládá kompletní rekonstrukci stavebního fondu pivovaru. Navržené konstrukce ve většině míst vychází z konstrukcí původních. Vzhledem k výše zmíněnému by si větší podrobnost zasloužily některé navrhované konstrukční prvky např. shodiště a ochoz ve hvodu pivovaru.
Formální úroveň A Formální úroveň práce hodnotím jako nadprůměrnou. Analytická část včetně historických fotografií a map je velmi kvalitní. Výkresová část je velmi přehledně zpracovaná a autor jí naprosto jasně deklaruje svůj záměr.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 116211