HERALECKÝ, V. NOVÉ STARÉ BRNO Návrat bydlení do center měst [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Františák, Luboš

Ideou této práce bylo nabídnout kvalitní urbanistický koncept s citlivou architektonickou zástavbou, která respektuje reálie Starého Brna a svým výrazem nekonkuruje okolním významným dominantám. Cílem bylo navrhnout různorodé polyfunkční domy s převahou bydlení a vytvoření kvalitních dispozic jednotlivých bytů, což se v této práci podařilo splnit. Urbanistický koncept nabízí kromě přímého propojení městské třídy Nová Hybešova a Václavská, také možnost odpočinku ve zklidněné ulici s návazností na piazzettu a pěší průchodnost přes vnitrobloky. Tento projekt vytváří životaschopný rámec pro dostavbu města, je kompletní a dobře adjustován.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Student Bc. Vojtěch Heralecký prokázal schopnost pracovat s nadhledem, rychle a kvalitně. Pracoval systematicky a předvedl své schopnosti od dobrého konceptu, přes promyšlený urbanistický detail po zdařilé zobrazení současného města i domů. S jeho přístupem jsem byl velmi spokojen.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Mikulášek, David

Práce prokazuje schopnost koncepčního i technického uvažování od urbanistické koncepce až po konstrukční řešení. Dokládá schopnosti studenta, po absolvování přiměřené praxe, uplatnit se v profesi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Uměřené řešení se snahou o hierarchizaci veřejných prostranství a zvýšení prostupnosti „superbloku“, která má pokračovaní v další vrstvě – průchody jednotlivými bloky. To by se však mělo více promítnout do výškových hladin jednotlivých veřejných prostranství a v důsledku i k hloubce bloků (např. průraz Hybešova).
Architektonické řešení B Ekonomičnost některých bytových objektů je na zvážení (2 byty na podlaží, podzemní parkování)). Zatímco u objektu D je to akceptovatelné, u objektů podél průrazu Hybešova a na Václavské se to jeví jako málo reálné. Otevření parteru na nároží objektu C by rovněž prospělo. Objekty obecně mají příznivé proporce členění fasád, pouze fasády objektu C jsou poněkud formální.
Provozní řešení B Dispoziční řešení jsou logická, chybí však zcela segment bytových jednotek 2+1 nebo 2+kk (na úkor velkých 4+kk), které výrazně napomáhají „živosti“ města.
Technicko konstrukční řešení C Otázku vzbuzuje kombinace zdícího materiálu tl. 30 cm v kombinaci s velkými rozpony stropních konstrukcí, rovněž by mělo být podrobněji popsáno založení objektů v souvislosti s vysokou hladinou spodní vody. Rovněž je potřeba popsat řešení přechodu z konstrukčního dvojtraktu v 1.NP na dispoziční trojtrakt v dalších podlažích u objektu C.
Formální úroveň B Formální úroveň odpovídá diplomové práci, kromě standartních nedostatků (gramatika, měřítka apod.) bez připomínek
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 116223