VARMUŽOVÁ, A. Hranice – redefinice městské struktury [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Foretník, Jan

Studentka si zvolila téma regionální knihovny na křížení Třídy 1. Máje a nově navrženého „zeleného pásu“ na místě současného silničního průtahu městem. Na tomto místě navrhla citlivou a současnou novostavbu. Stavba vhodně komunikuje s oběma výše uvedenými městskými prvky a vhodně se doplňuje s návrhem městského kina v sousedství. Je zvoleno velkorysé konstrukční řešení, které uvolňuje jednotlivá podlaží od sloupů uvnitř dispozice. Řešení odpovídá zadání diplomové práce a vhodně zapadá mezi ostatní práce s tématem hledání nové identity Hranic. Předložená práce splňuje požadavky na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Studentka pracovala od počátku se zájmem, samostatně a systematicky, účastnila se všech konzultací a prezentací.
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Veselá, Markéta

Návrh „Regionální knihovny“ jednoduchým prostředkem prací s prostorem uchopuje dané téma. Budova je architektonicky a provozně dobře navržena; skvěle jsou zvládnuty dispozice, komponování jednotlivých prostorů a volení jejich účelů. Drobný nedostatek vnímám v nerozhodnosti přiklonit se k naprosté lehkosti budovy, kterou představuje zvolená konstrukce nebo dát přednost splynutí se zelení okolního parku. Avšak právě tento rozpor, může být záměrem, jak vyjádřit dvě polohy stavby, která je napůl v parku a napůl na hlavní třídě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Koncepce vychází ze společné práce vyhotovené v předchozím semestru, jejíž snahou bylo po pečlivé analýze přetvořit stávající strukturu města, vytypovat rozvojové plochy na ose třídy 1.Máje, která byla vytvořena v 70. letech razantní asanací části původního historického centra. Předpokladem bylo také poněkud utopické zrušení rychlostního průtahu města a na jeho místě vybudování zeleného pásu. Přestože díky rasantní základní myšlence spojující všechna zadání ateliéru Jana Foretníka a Barbory Ponešové by byla realizace projektů problematická, oceňuji spolupráci celého ateliéru na společném definování jednotlivých témat, které by mohla městu pomoci k jeho rozvoji. Místo projektu Adély Varmužové bylo pečlivě vybráno na křížení třídy 1. Máje se zeleným pásem parku. Právě z daného místa je odvíjena figura budovy, která spojuje níže položený zelný pás s hlavní rušnou třídou. Přestože považuji tuto základní myšlenku za vhodný moment tvorby základní koncepce, jeví se zvolené měřítko a rozsah veřejné stavby tím, co by tento projekt v reálném prostředí asi vedlo do záhuby. (Otázka je v závěru hodnocení)
Architektonické řešení A Základním motivem návrhu je vytvoření plynulého prostoru. Současně je prostor definován jako cesta, můžeme ji literárně nazvat „cestou za poznáním“. Přestože je prostor uzpůsobován různým funkcím, základní myšlenka není nikde oslabena, je podpořena i výtvarným čistým bílým interiérem.
Provozní řešení A Náplň budovy je zvolena citlivě, opět podle základní myšlenky o plynulé cestě budovou. Z hlavního vestibulu směřujeme do knihkupectví v návaznosti na boční uličku nebo sejdeme níže do kavárny, která se optimálně otevírá do parku. Kolem převýšené haly jsou rozloženy jednotlivé učebny a mediatéka, administrativa je v boční části, zázemí a archiv v suterénu. Jednotlivé bloky budovy se díky koncepci základní rampy překrývají a umožňují bazilikální osvětlení z boku. Diskutabilní je pouze neadekvátní počet parkovacích míst, přestože umístění v návaznosti na níže položenou komunikaci v boční ulici je zvoleno správně.
Technicko konstrukční řešení A Přiznaná ocelová konstrukce podporuje transparentnost konceptu a spoluvytváří technický výrazový prostředek stavby. Lehkost konstrukce kontrastuje s dominantní pochozí zelenou střechou, která právě tuto lehkost přehlušuje.
Formální úroveň A Dokumentace byla vyhotovena s precizní pečlivostí, která však nezastínila sílu základní myšlenky.
Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 116254