KUŽÍLEK, J. Návrh operačního zesilovače s nízkým napájecím napětím a nízkým příkonem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Khateb, Fabian

Práce se zabývá návrhem operačního zesilovače (op-amp) s nízkým napájecím napětím a nízkým příkonem. Student přezkoumal hlavní parametry tohoto obvodu a některé postupy používané k návrhu diferenčního vstupního i výstupního stupně. Student do velké míry splnil zadání práce a její formální zpracování je na velmi dobré úrovni. Student prokázal jistou míru soběstačnosti, ale nechodil ke konzultacím pravidelně. Proto navrhuji hodnocení velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Háze, Jiří

Student zabýval návrhem a simulací operačního zesilovače v malým napájecím napětím resp. malým příkonem. Úkol byl podle zadání splněn téměř beze zbytku, představoval bych si ale více výsledků simulací, ne jen tabulku s hodnotami parametrů jednotlivých obvodů. Z hlediska odborné úrovně práce mám zejména výtky k rozsahu zpracování, kdy samotné řešení je popsáno pouze na 10 stranách zbytek je velmi podrobný teoretický úvod, který by měl být kratší s využitím citací odborné literatury. Řešení jako takové není také úplně unikátní, víceméně se jedná o již známé struktury. Na diplomovou práci bych očekával vlastní invenční přínos studenta. Řešení je popsáno dost povrchně, chybí vztahy a výpočty jednotlivých velikostí tranzistorů resp. pasivních součástek. Jak již bylo uvedeno, je nutné doložit zjistěné parametry nejen tabulkou, ale také grafy ze simulací. Dosažené výsledky jsou v rámci možností diskutovány a jsou uváděna různá řešení pro jejich dosažení. Po formální stránce je v práci řada chyb například - označování napětí V, diplomant nepoužívá trpný tvar vět, chyby v indexech veličin, chyby v gramatice, Millerova kapacita je se dvěma L, je nutné se vyvarovat "čenglismů" - biasování, ofset, drift, doublet, meshe a další, řada schémat je příliš velkých. Práce tedy nepřináší nic objevného, nicméně je vidět, že student problematice rozumí, měl ale zpracování více konzultovat s vedoucím práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce D 30/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 13/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
D
Body
67

Otázky

eVSKP id 40815